ชื่อ - นามสกุล นายทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
E-mail soengsak.m@nsru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 11 ชั้น 4

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต