ชื่อ - นามสกุล ผศ.ถิรายุ   ปิ่นทอง
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์พลังงาน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail Volt-energy@hotmaul.com
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 11 ชั้น 4

สาขาวิชาการออกแบบ











สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)





สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)





สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)



เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม





สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม






สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม








สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร





สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม






สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน






สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต