ชื่อ - นามสกุล นายเสกสิทธิ์   รัตนสิริวัฒนกุล
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยสยาม
ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม
E-mail seksit_r@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1121 อาคาร 11 ชั้น 2

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต