ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.เทิดพันธุ์   ชูกร
สาขาวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร ห้วหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : วศ.ด.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปริญญาตรี : วท.บ.(ฟิสิกส์-อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
E-mail neodeaw@gmail.com
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1151 อาคาร 11 ชั้น 5

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต