ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.จงดี   ศรีนพรัตน์วัฒน
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ตำแหน่งบริหาร คณบดี
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : Ph.D.(Fisheries Management) Edith Cowan University, Australia
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
E-mail chongdee@nsru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

สาขาวิชาการออกแบบ











สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)





สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)





สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)



เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม





สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม






สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม








สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร





สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม






สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน






สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต