ชื่อ - นามสกุล ผศ.เบญจพร   รอดอาวุธ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ตำแหน่งบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
E-mail benchapornrot@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต