ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ศรัณยา   เพ่งผล
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
ตำแหน่งบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : วท.ด.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท : วท.ม.(วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี : วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
E-mail Psarunya1@gmail.com
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต