ชื่อ - นามสกุล นางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
สาขาวิชา สำนักงานคณบดี
ตำแหน่งบริหาร รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
ตำแหน่งวิชาการ เจ้าหน้าที่
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก :
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี :
E-mail bowboss4@gmail.com
ห้องพักอาจารย์ ห้องสำนักงาคณบดี อาคาร 11 ชั้น 2

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต