ภาพกิจกรรม ทั้งหมด

ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วมใจเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
15-16 ก.ย.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์นวัตกรรมสู่การเรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 แบบ Creativity-Based Learning
28-29 มิ.ย.2561

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
25 มิ.ย.2561

อบรมศิษย์เก่า "การตลาดออนไลน์สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"
16-17 มิ.ย.2561

ประชุมทบทวนแผนและจัดทำแผนของคณะ
19-20, 22 มิ.ย.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
18-22 มิ.ย.2561

อบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร
14-15 มิ.ย.2561

ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
15 มิ.ย.2561

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ
24-25 พ.ค.2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
7-11 พ.ค.2561

อบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Youtube Channel
25-26 เม.ย.2561

ประชุมคณาจารย์ก่อนปิดภาคเรียน 2/2561
3 เม.ย.2561

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
21-22 มี.ค.2561

อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา
28 ก.พ.2561

รดน้ำดำหัวสือสานประเพณีสงกรานต์ 2561
20 เม.ย.2561

งานลูกทุ่งคืนถิ่นไทย
20 ธ.ค.2560

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา "หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"
21-23 ก.พ.2561

สาขาวิชาการออกแบบ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง "สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากสมุนไพร และเครื่องทอลายอย่างง่าย"
1-7 กุมภาพันธ์ 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อ VDO Clip"
25-26, 31 มกราคม 2561

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4 มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560
11 ตุลาคม 2560

แสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม
20 กันยายน 2560

ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
20 กันยายน 2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2560
4 กันยายน 2560

ตรวจติดตามประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
31 สิงหาคม 2560

ไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปีการศึกษา 2560
17 สิงหาคม 2560

ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560
17 สิงหาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LwnShop"
24 มิถุนายน 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารการตลาดออนไลน์"
3 มิถุนายน 2560

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 กรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560
10 สิงหาคม 2560

เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4
3-5 สิงหาคม 2560

แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560
7 กรกฎาคม 2560

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
29 มิ.ย.2560

ประชุมอาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560
28 มิ.ย.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียน การสอนด้วย Google Classroom”
22 มิ.ย.2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE"
26-28 มิ.ย.2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560
23-25 มิ.ย.2560

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
3-5 พฤษภาคม 2560

อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพนักศึกษา
28-29 มีนาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
27 มีนาคม 2560

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
22 มีนาคม 2560

อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่ผู้นำนักศึกษา
18-19 มีนาคม 2560

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
15 มีนาคม 2560

อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร "9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"
14-16 มีนาคม 2560

กิจกรรม Photo Club เทคโนฯ
12 มีนาคม 2560

เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย"
7 มีนาคม 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนด้วย Office365 ขั้นสูง"
25-26 กุมภาพันธ์ 2560

พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2557-2558
4-6 มกราคม 2560

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา
6-7 กุมภาพันธ์ 2560

อบรมเชิงปฏิบัติอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนด้วย Office Mix & Office 365 และ Office Pro”
15-16 ธันวาคม 2559

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 "การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน"
17-18 ธันวาคม 2559

คณาจารย์ และนักศึษาร่วมพิธีแสดงความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช
4 พฤศจิกายน 59

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ์ศักดิ์ และ อ.ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ ตัวแทนคณะฯ รับมอบ หุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
30 กันยายน 2559

Art and Design # 5
2-3 มิถุนายน 2558

Art and Design # 3
21-22 สิงหาคม 2556

Art and Design # 6
31 Aug - 1 Sep 2016

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย
14 กันยายน 2559

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กันยายน 2559
6 กันยายน 2559

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบใบประกาศให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2559
8 กรกฎาคม 2559

ประกวดดาวเดือนคณะ 24 ส.ค.59
24 สิงหาคม 2559

เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
4-6 สิงหาคม 2559

กิจกรรม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2558
23 มิถุนายน 2559

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การทบทวนแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ
5-7 พฤษภาคม 2559

สงกรานต์เทคโนฯ ประจำปีการศึกษา 2558
22 เมษายน 59

กีฬาเทคโนฯ เกมส์
9 มีนาคม 2559

การวัดและประเมินผลการสอดคล้องกับการเรียนการสอน แบบ Active Learning
24 ก.พ.59 ณ โรงแรม 42C

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ
3-5 กุมภาพันธ์ 2559

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
13 มกราคม 2559 ห้องประชุม 1112

ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559
18 สิงหาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
11-13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการออกแบบ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่" เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า
14 พฤษภาคม 2559

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ “การประกันคุณภาพนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2558
12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 1112

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3

พิธีไหว้พระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2558
20 สิงหาคม 2558

กีฬาร่มพะยมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558
7-9 ตุลาคม 2558

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปี 2558
17-19 ตุลาคม 2558

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
1 ธันวาคม 2558

อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558
24 พฤศจิกายน 2558

พิธีไหว้ครูช่าง (พระวิษณุกรรม) ประจำปีการศึกษา 2558
27 สิงหาคม 2558

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาศึกษาดูงาน+เยี่่ยมชม ภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร
21 สิงหาคม 2558

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
8 - 9 สิงหาคม 2558 ณ วัดคีรีวงศ์ นครสวรรค์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558
29 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาแข่งขันโครงการ Y.E.S.Idea Challenge
6-9 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
16-17 กรกฎาคม 2558

สโมสรคณะฯ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26-28 มิถุนายน 2558

เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันที่ 3-4 มิ.ย.2558

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา
30-31 พ.ค.58 ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ซับสมบูรณ์

ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1 เมษายน 2558

ประชุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558
11 มี.ค.59 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1112

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS) วันที่ 11 ก.พ.2558
11 กุมภาพันธ์ 2558

ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558
1 กุมภาพันธ์ 2558

ประเพณีสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทคโนฯ 2557
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

Art and Design # 4 ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4
29-30 กรกฎาคม 2557

นักศึกษากลุ่ม B.Tech ได้รับรางวัลยอดนิยม (popular vote)
-

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังาน ได้รับรางวัลประกวดผลงาน โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนว
21-23 มิถุนายน 2556