หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ความสำคัญของการศึกษา
.....................................................................................

การเกษตรเป็นกิจกรรมหลักของประเทศไทย
ในการผลิตอาหาร สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายรายได้
สู่ภาคเกษตรกร ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ หลักสูตรเกษตรศาสตร์
จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะ
ในสามสาขาหลักในวิชาชีพเกษตร
คือ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยี
การผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อตอบสนอง ต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยและหลากหลาย และตอบ
สนองนโยบายการพัฒนาประเทศที่ต้องการเป็นครัวโลก


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาเขต/คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ภาควิชา :
เทคโนโลยีการเกษตร


image
image

 


 

 

 


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แบ่งออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่

รูปแบบของหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับที่ 2 ปริญญาตรี  4 ปี
- การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยเฉพาะ
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- นักวิชาการเกษตร สัตวบาล ประมง ภาครัฐ 
- นักวิชาการเกษตร สัตวบาล ประมง ภาคเอกชน 
- นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ 
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายภาคเอกชน
- นักธุรกิจ/ที่ปรึกษาด้านการเกษตร 
- ประกอบอาชีพส่วนตัว