1.โครงการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกา ประจำปี 2555

2.เชิญชวนเข้าร่วมการประกวดบทเพลงและ
บทร้อยกรองศาลปกครอง

3.ประชาสัมพันธ์ Banner เว็บไซต์การ
ประชุมผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

4. ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง
"การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเชียน"

5.โครงการประกวดคำขวัญเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

6.ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนา
แก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2556

7.โครงการ "เยาวชนไทย มีฝีมือ" และเชิญ
ชวนส่งผลงานเข้าประกวด

8.โครงการประกวดแผนการตลาด "Isuzu
Marketing Brains Challeng 2012"