โครงสร้างของหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จำนวน หน่วยกิต
ลักษณะ
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9
 
2210101 การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย Development of Thai Language Skills
3 (3-0-6)
บังคับ
2310101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Foundation English
3 (3-0-6)
บังคับ
2310102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication
3 (3-0-6)
บังคับ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
7
2000105 ชีวิตกับดนตรี Music and Life
2 (2-0-4)
เลือก 1 รายวิชา
2000106 ชีวิตกับศิลปะ Art and Life
2 (2-0-4)
2000107 ชีวิตกับนาฏการ Drama and Life
2 (2-0-4)
2000110 อุดมการณ์ชีวิตและการพัฒนาตน Ideal of Life and Self Development
3 (3-0-6)
บังคับ
2000112 การรู้สารสนเทศ Information Literacy
2 (2-0-4)
บังคับ
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6
2000121 ความเป็นพลเมืองCitizenship
3 (3-0-6)
บังคับ
2000122 วิถีโลกและวิถีไทย Global Society and Thai Living
3 (3-0-6)
บังคับ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10
 
4000111 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตและสังคม Science and Technology for Life and Society
3 (3-0-6)
บังคับ
4000112 การคิดและการแก้ปัญหาThinking and Problem Solving
3 (3-0-6)
บังคับ
4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ Information Technology for Learning
2 (2-0-4)
บังคับ
9000001 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมHolistic Health Promotion
2 (2-0-4)
บังคับ
รวม
32
 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   จำนวน 56 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จำนวน หน่วยกิต
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน
กลุ่มวิชาแกน
18
6003701 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม Computer in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6112501 สถิติเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Statistics
3(2-2-5)
-
6112502 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม Quality Management in Industrial Works
3(3-0-6)
-
6112901 การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Research
3(2-2-5)
-
6113509 การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน Logistics and Supply Chain Management
3(2-2-5)
-
6114904 โครงการพิเศษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Project
3(2-2-5)
-
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
24
1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6111111 วัสดุศาสตร์ Material
3(3-0-6)
-
6112503 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม Industrial  Management Technology
3(2-2-5)
-
6112505 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม Information Technology in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6112507 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
Human Resource in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6112510 กลยุทธ์การจัดการงานอุตสาหกรรม
Industrial Management Strategy
3(2-2-5)
-
6112516 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Safety for Industrial Works
3(2-2-5)
-
6113503 การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต
Production Planning and Control
3(2-2-5)
-
6113506 การวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม Industrial Plant Design
3(2-2-5)
-
2) กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
6253201 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานอุตสาหกรรม Information Technology in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6253601 การเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม
Computer Programming in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6253602 การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม
Systems Development in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6253701 วงจรพื้นฐานและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
Basic Circuit and Microcomputer Maintenance
3(2-2-5)
-
6253702 สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Microcomputer Architecture and Data Structure
3(2-2-5)
-
6253703 วงจรดิจิตอลและลอจิก
Digital Circuit and Logics
3(2-2-5)
-
6253705 การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์และการควบคุม
Interface Microcomputer and Control
3(2-2-5)
-
 6254602 ระบบสื่อสารข้อมูลในงานอุตสาหกรรมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Data Communication System in Industrial Works and Computer Networking
3(2-2-5)
-
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียนอย่างน้อย จำนวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
9
-
1) กลุ่มเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
6112513 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
Basic Industrial Business and Operation
3(2-2-5)
-
6112514 การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอุตสาหกรรม
Industrial Efficiency Development
3(2-2-5)
-
6113501 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
Productivity Technology for Industrial Work
3(2-2-5)
-
6113504 การศึกษาการทำงาน
Work Study
3(2-2-5)
-
6113507 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
Technical Report
3(2-2-5)
-
6113508 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
Industrial Psychology and Organization
3(2-2-5)
-
6113611 เทคโนโลยีการจัดการน้ำและน้ำเสีย
Water and Wastewater Management Technology
3(2-2-5)
-
6113614 เทคโนโลยีสะอาด
Clean Technology
3(2-2-5)
-
6114503 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
3(2-2-5)
-
6114504 เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management  Economic
3(2-2-5)
-
6114631 การควบคุมมลพิษอุตสาหกรรม
Industrial Pollution Control
3(2-2-5)
-
6114632 การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Industrial Environmental Management
3(2-2-5)
-
6114633 การจำลองแบบปัญหา
Simulation Modeling
3(2-2-5)
-
2) กลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
6253101 จริยธรรมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ethical Issues and Information Technology Law
3(2-2-5)
-
6253102 การบริหารโครงการ
Project Management
3(2-2-5)
-
6253301 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object Oriented Programming
3(2-2-5)
-
6253701 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
Microprocessor and Microcontroller
3(2-2-5)
-
6253704 ระบบพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม
PLC System in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6254201 การจัดการทรัพยากรข้อมูล
Data Resources Management
3(2-2-5)
-
6254202 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Computer Systems Security in Industrial Works
3(2-2-5)
-
6254301 เว็บเทคโนโลยี
Web Technology
3(2-2-5)
-
6254601 โปรแกรมสำเร็จรูป
Software Package Programming
3(2-2-5)
-
6254701 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3(2-2-5)
-
6254901 สัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Industrial Computer Technology Seminar
3(2-2-5)
-
6254902 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
Special Topics in Industrial Computer Technology
3(2-2-5)
-
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5
6113801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Preparation for Field Experience in Industrial Technology
2(90)
-
6114802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Field Experience in Industrial Technology
3(250)
-

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จำนวน 6 หน่วยกิต

      ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียน     โดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ