• ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

          1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
                 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) มุ่งเน้นทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                 1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                 1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
                 1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้
   ในการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม