ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
1  เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิวิทยาในงานประจำและงานวิจัย ครั้งที่ 8
2  เผยแพร่วารสาร และเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมาจ่าย พ.ศ.2561
4  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการะดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11
5  ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑"
6  ประกาศขยายเวลารับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
7  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561
8  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562
9  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
10  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
11  ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รองที่ 2
13  ขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ
14  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
15  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
16  ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
17  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
18  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
19  เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
20  ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award

1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next

หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr