ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
1  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยในลักษณะเหมาจ่าย พ.ศ.2561
2  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการะดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 11
3  ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้ชื่อ "ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑"
4  ประกาศขยายเวลารับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับงบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
5  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561
6  ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562
7  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562
8  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
9  ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รองที่ 2
11  ขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ
12  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
13  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
14  ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
15  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
16  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
17  เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
18  ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award
19  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
20  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20

1 2 3 4 Next
1 2 3 4 Next

หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr