ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
1  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
2  ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
3  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
4  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
5  เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
6  ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award
7  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
8  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20
9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"
10  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
11  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงงาน หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
12  เผยแพร่หนังสือ "จดหมายข่าว วช."
13  เชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3:การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0"
14  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
15  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16  ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ
17  ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2560
18  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
19  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาพิจาณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
20  โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

1 2 3 Next
1 2 3 Next

หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr