ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
1  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล
2  ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3  ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รองที่ 2
4  ขอเชิญร่วมรับฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยฯ
5  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12
6  การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
7  ประชาสัมพันธ์การพิจารณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
8  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4
9  เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560
10  เชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560"
11  ประกาศรับสมัครรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award
12  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันฉลองครบรอบ 25 ปี ธรรมศาสตร์ ลำปาง
13  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 20
14  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"
15  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
16  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงงาน หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
17  เผยแพร่หนังสือ "จดหมายข่าว วช."
18  เชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3:การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0"
19  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
20  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1 2 3 Next
1 2 3 Next

หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr