ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
21  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22  การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิต เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
23  การยื่อข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
24  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560
25  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
26  การรับเอกสารเชิงหลักการกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
27  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
28  เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
29  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
30  ประกาศขยายเวลารับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
31  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559
32  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
33  เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5
34  เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน จำนวน 2 แหล่งทุน
35  โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course) รอบ 2
36  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017
37  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
38  เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
39  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
40  โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference"


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr