ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
21  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus"
22  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
23  ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เรื่อง ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนโครงงาน หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24  เผยแพร่หนังสือ "จดหมายข่าว วช."
25  เชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3:การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0"
26  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
27  ประชาสัมพันธ์ส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28  ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ
29  ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2560
30  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
31  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาพิจาณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
32  โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
33  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
34  การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิต เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
35  การยื่อข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
36  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560
37  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
38  การรับเอกสารเชิงหลักการกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
39  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
40  เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr