ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
21  ประชาสัมพันธ์จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ และนานาชาติ
22  ขยายเวลาการส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2560
23  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
24  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาพิจาณาสนับสนุนให้ทุนโครงการบริหารวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560
25  โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
26  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
27  การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิต เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2559
28  การยื่อข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
29  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 1/2560
30  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560
31  การรับเอกสารเชิงหลักการกิจกรรมต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ตามความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
32  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
33  เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
34  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
35  ประกาศขยายเวลารับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
36  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559
37  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
38  เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5
39  เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน จำนวน 2 แหล่งทุน
40  โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course) รอบ 2


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr