ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
41  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017
42  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
43  เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
44  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
45  โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference"
46  เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560"
47  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง "ประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย์ตำรับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก"
48  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดขอบเขตของบทความวิจัย และอัตราการเบิกจ่าย พ.ศ.2559
49  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business":Sus-LaB
50  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
51  เชิญเสนอผลงานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
52  ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
53  แนวปฏิบัติเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนบริการวิชาการและเงินอุดหนุนการวิจัย
54  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017
55  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชการ "Recent Advance in Genomics and Genetics (RAGG2016)"
56  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน"
57  ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอง 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr