ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
41  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
42  ประกาศขยายเวลารับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
43  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559
44  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
45  เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5
46  เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน จำนวน 2 แหล่งทุน
47  โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course) รอบ 2
48  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017
49  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
50  เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
51  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
52  โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference"
53  เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560"
54  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง "ประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย์ตำรับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก"
55  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดขอบเขตของบทความวิจัย และอัตราการเบิกจ่าย พ.ศ.2559
56  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business":Sus-LaB
57  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
58  เชิญเสนอผลงานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
59  ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
60  แนวปฏิบัติเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนบริการวิชาการและเงินอุดหนุนการวิจัย


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr