ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
41  เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560"
42  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง "ประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย์ตำรับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก"
43  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดขอบเขตของบทความวิจัย และอัตราการเบิกจ่าย พ.ศ.2559
44  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business":Sus-LaB
45  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
46  เชิญเสนอผลงานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม
47  ประกาศรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
48  แนวปฏิบัติเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนบริการวิชาการและเงินอุดหนุนการวิจัย
49  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017
50  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมการประชุมวิชการ "Recent Advance in Genomics and Genetics (RAGG2016)"
51  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตร "ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน"
52  ขอความร่วมมือแต่งกายชุดผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอง 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr