ข่าวสารงานวิจัย / ทุนวิจัย
ที่   หัวข้อข่าว
41  เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 9
42  เชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6
43  เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 12
44  ประกาศขยายเวลารับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561
45  ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2559
46  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
47  เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ระดับชาติ ด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 5
48  เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน จำนวน 2 แหล่งทุน
49  โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขั้นพื้นฐาน (Basic Human Subject Protection Course) รอบ 2
50  ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017
51  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย" ครั้งที่ 7
52  เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการวิจัย ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน
53  เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
54  โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 "The 4th SIBR-RDINRRU 2017 Sydney International Conference"
55  เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี 2560"
56  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง "ประสิทธิผลของยาโฮมีโอพาธีย์ตำรับยูพาโทเรียม เพอร์ฟอเลียทุม 200 ซี ในการควบคุมโรคไข้เลือดออก"
57  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดขอบเขตของบทความวิจัย และอัตราการเบิกจ่าย พ.ศ.2559
58  การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business":Sus-LaB
59  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
60  เชิญเสนอผลงานงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม


หน่วยงานอื่น
สถาบันวิจัยและพัฒนา
nrct
tnrr