หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

ความสำคัญของการศึกษา
.....................................................................................

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีความสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจาก สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากการเกษตรผ่านกระบวนการแปรรูปให้กลายเป็นอาหารที่ ผู้บริโภคต้องการ โดยกระบวนการดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถในการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบ โดยในอนาคตประชากรโลกจะมีความต้องการในการบริโภคอาหาร เพิ่มขึ้นกว่า 150 เปอร์เซนต์และบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารเริ่มไมเพียงพอกับความต้องการ
นอกจากนี้อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศในปัจจุบันที่มี ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งใน ด้านการผลิตและการส่งออก และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (first S-curve) นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม แนวทางประเทศไทย 4.0 รวมทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติด้านการสร้างความสามารถใน การแข่งขันในประเด็นด้านการเกษตรสร้างมูลค่า เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาเขต/คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ภาควิชา :
เทคโนโลยีการเกษตร


ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Food Processing Industry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ไทย)  
ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร)
ชื่อย่อ  :   วท.บ. (อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (Eng)
ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science (Food Processing Industry)
ชื่อย่อ  :   B.Sc. (Food Processing Industry)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  135 หน่วยกิต

 

 

 


 

 

รูปแบบของหลักสูตร
- รูปแบบ หลักสูตร 4 ปี
- ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาการ
- ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
- การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
- การให้ปริญญาแก้ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
- ประกอบอาชีพในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ในด้านการผลิต การควบคุมและการประกันคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
- ประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร หรือธุรกิจการบริการอาหารและการจัดการ