หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสำคัญของการศึกษา
.....................................................................................

การเกษตรเป็นกิจกรรมหลักของประเทศไทย ในการผลิตอาหาร สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจายรายได้ สู่ภาคเกษตรกร ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ และมีทักษะ
การปฏิบัติด้านเคมีและกายภาพของอาหาร จุลินทรีย์อาหาร การแปรรูปอาหาร 
การประกันคุณภาพ และสุขาภิบาลอาหาร มีการวิจัยและฝึกงานกับ
สถานประกอบการ


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาเขต/คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ภาควิชา :
เทคโนโลยีการเกษตร


ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (ไทย)  
ชื่อเต็ม :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อย่อ  :   วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา (Eng)
ชื่อเต็ม :   Bachelor of Science (Food Science and Technology)
ชื่อย่อ  :   B.Sc. (Food Science and Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  138 หน่วยกิต

 

 

 


 

 

รูปแบบของหลักสูตร
- เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับที่ 2 ปริญญาตรี  4 ปี
- การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
- ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยเฉพาะ
- การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
ในด้านการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ
การสุขภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร และการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น
การขาย การวิจัย การวิเคราะห์อาหาร และการกำหนดมาตรฐานอาหาร เป็นต้น