ภาพกิจกรรม : บริการวิชาการ l อบรม l ศึกษาดูงาน l การเรียนการสอน l ฝึกงาน

การแข่งขันทางวิชาการ

ศึกษาดูงาน

ปฏิบัติการทางเคมี

ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทางอาหาร

ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

ปฏิบัติการทางกายภาพ
การมอบเสื้อช็อป

bynior

พิธีซ้อมรับปริญญา