ห้องปฏิบัติการ : ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

computer room

lab chemistry

lab chemistry 2

lab chemistry 3
lab physical

lab physical 2