คณาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชา

 

วุฒิการศึกษา
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ม.เกษตรศาสตร์
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ม.หอการค้าไทย

 

.........................................................................................................................................................................


ผศ.อิ่มเอิบ พันสด
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
- วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
- กำลังศึกษาต่อ

 


.......................................................................................................................................................................


นางสาวชื่นจิต พงษ์พูล
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) ม.หอการค้าไทย

 

 

.......................................................................................................................................................................


นางสาวพรพรรณ จิอู๋
ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา
- วศ.ม.(วิศวกรรมการอาหาร) ม.เกษตรศาสตร์
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ม.ราชภัฏนครสวรรค์

 

 

......................................................................................................................................................................

ดร.ณิชา กาวิละ
ตำแหน่ง : อาจารย์

วุฒิการศึกษา

- Doctor of Philosophy (Food Science), RMIT University, Australia.
- Master of Applied Science (Food Science and Technology), RMIT University,Australia.
- วท.บ. (เทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปทางเคมีและฟิสิกส์) ม. เกษตรศาสตร์