บัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

          นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการและพัฒนาปศุสัตว์ไทย อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและตระหนักในความเปลี่ยนแปลงของระบบการค้าโลก

          "เป็นผู้มีผลงานทางวิชาการหรือความเชี่ยวชาญพิเศษในวิชาชีพระดับดีเด่น ในสาขาเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ไทย"

          นายอดิเรก ศรีประทักษ์ มีบทบาทอย่างสูงในการประสานงานในระดับนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชนให้เกิดรูปธรรมของการพัฒนาด้านเกษตรอุตสหากรรมในประเทศไทยที่แข็งแกร่ง และสามารถแข่งขันกับประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในตลาดโลกได้ เช่่น ระบบการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องครบวงจร ที่ต้องมีส่วนราชการหลายแหล่งเกี่ยวข้องอยู่ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งควบคุมดูแลการผลิตและการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ กระทรวงอุตสหากรรมที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีส่วนสำคัญในการเจรจาต่อรองการค้ากับประเทศคู่ค้าต่างประเทศ เป็นต้น ด้วยการประสานงานที่ดีดังกล่าวทำให้เกิดความคล่องตัวของระบบการผลิตภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดขั้นตอนปัญหาการส่งออกได้มากขึ้น ด้วยความตระหนักที่ว่านโยบายและการปฏิบัติของทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปอย่างราบรื่น จึงจะส่งผลให้บรรลุถึงจุดหมายในการพัฒนาการผลิตและการค้าปศุสัตว์ของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและแข่งขันในตลาดโลกได้

          จากความรูปธรรมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านธุรกิจการผลิตและการค้าไก่ ทำให้ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยและได้มีบทบาทอย่างสูงในการผลักดันให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะการจัดหาและ เผยแพร่ข้อมูลเชิงวิชาการและเชิงการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการผลิตไก่และการส่งออกไก่ นอกจากนี้ได้ทำหน้าที่ฐานะตัวแทนผู้ประกอบการทั้งธุรกิจการผลิตและการส่งออกในการเจรจาและยื่นข้อเสนอเรียกร้องต่อภาครัฐในวาระต่างๆ ที่มีจุดวิกฤต หรือเพื่อให้เกิดการดำเนินการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายสุพจน์ โคมณี
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

          นายสุพจน์ โคมณี เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีองค์ความรู้ในเรื่องเกษตรกรรม โดยเฉพาะ การทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทำปุ๋ยชีวภาพด้วนตนเองทดแทนการใช้สารเคมี

          "ทำให้ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการประกวดผลงานการปฏิบัติตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 ประเภทประชาชนทั่วไป"

          ความสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประกอบอาชีพ ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จที่สมควรเป็นแบบอย่างได้ จึงได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อนร่วมอาชีพและบุคคลอื่นที่สนใจ

โดยการจัดทำหลักสูตรอบรมเพื่อเป็นการปรับแนวคิดและพฤติกรรมของเกษตรกรให้สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ เน้นการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมตามธรรมชาติ ฝึกทักษะการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ นำไปสู่การพึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคตและขยายผลให้เป็นวงกว้างต่อชุมชนอื่นๆต่อไป