ข้อมูลศิษย์เก่า


ที่   ชื่อ-นามสกุล   สาขาวิชา
1  นางสาวธัญรส   อ่ำทุ่ง การออกแบบ
2  นางสาวสุธิดา   สุรินทร์ดอนคา การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
3  นางสาวกิตติยา   เจตกสิกรณ์ การออกแบบ
4  นางสาววราภรณ์   ราสา การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
5  นายวรากร   อินประสิทธิ์ การออกแบบ
6  นางสาวกาญจน์สิตา   คำภาจิตร การออกแบบ
7  นายภราดร   กวางแก้ว การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
8  นายพัฒสิทธิ์   ตั้งเกษมศักดิ์ การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
9  นายประกิจ   ไล้สมบุญ การออกแบบ
10  นายสุพจน์   อาจจงทอง การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
11  นายกฤษฏิ์   สีสัน การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
12  นายนรเศรษฐ์   ก่อกูล การออกแบบ
13  นายสถาพร   ศรีใจปั๋ง การออกแบบ
14  นางสาวกันณิกา   ธีระพันธ์ การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
15  นางสาวเขมฤทัย   วรทอง การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
16  นายธวัชชัย   เจียมเจือจันทร์ การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
17  นายณฐกร   ศิริชู การออกแบบ
18  นายวรวิทย์   พึ่งเนียม การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
19  นายปุณยวีร์   ชะเอม การออกแบบ
20  นายพงษ์พัฒน์   โพธิ์ศรี การออกแบบ
21  นายนิติรัฐ   ขำจำลอง การออกแบบ
22  นายมนตรี   แจงธรรม การออกแบบ
23  นายปฏิวัติ   ยุบลพันธุ์ การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
24  นางสาววราลี   วงษ์พีระ การออกแบบ
25  นายสุพจน์   ภูมี การออกแบบ (ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก)
26  นายวิทวัส   อดทน การออกแบบ
27  นายปริทัศน์   ชาญณรงค์ การออกแบบ
28  นายสมคิด   แดงวิจิตร์ การออกแบบ
29  นายเสฐียรพงศ์  สันติประภากร การออกแบบ
30  นายกานต์   สิริชลทรัพย์ การออกแบบ