สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 [รับสมัครจำนวน 30 คน]

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) รับสมัครผู้สนใจเข้าอร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกผักแบบไม่ใช้ดิน (Hydroponics) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 [รับสมัครจำนวน 30 คน]

เอกสารแนบ