...

7 ก.พ.2566 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น (การเกษตร การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์) กิจกรรมภายใต้โครงการ ECI center ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

...

3 ก.พ.2566 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านระบบควบคุมการเดินรถ โรงจอดรถและซ่อมบำรุง รวมทั้งระบบจ่ายไฟสำหรับรถไฟฟ้าชานเมือง สายสีแดง ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

...

3 ก.พ.2566 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น (ช่างไฟฟ้าในบ้าน) กิจกรรมภายใต้โครงการ ECI center ของโรงเรียนอุทัยวิทยาคม

...

1 ก.พ.2566 อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

31 ม.ค.2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่งต่อ หลักสูตร"ทักษะอาชีพผ่านการเรียนรู้การปั้นดินสร้างสรรค์"

...

28 ม.ค.2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ Lean Six Sigma หลักสูตรลีนโลจิสติกส์(หลักสูตรระยะสั้น) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

...

23 ม.ค.2566 อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมพลังงาน ลงพื้นที่วางแผนการทำงาน โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community Improvement Center:ECI Center)

...

10-12 ม.ค.2566 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เข้าร่วมกิจกรรม พลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ ค้นหาโจทย์งานวิจัยในพื้นที่ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

...

10 ม.ค.2566 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำขนมจีบกุ้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีบ" ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (University as a Marketplace) กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์และแปรรูปนครสวรรค์ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

31 ธ.ค.2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมจัดบูธงานแนะแนว และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการศึกษาต่อของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ในงาน "ตลาดนัดอาชีพ และ การศึกษาต่อ"

...

28 ธ.ค.2565 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ในชื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

...

15 ธ.ค.2565 ประชุมพัฒนาโจทย์โครงการ ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวในมิติความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณี พื้นที่ เขาปลาร้า หุบป่าตาด จ.อุทัยธานี

...

9 ธ.ค.2565 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพและทุนทางสังคม ที่นำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

...

9 ธ.ค.2565 อบรมพัฒนาศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษเยื่อกล้วย ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

6 ธ.ค.2565 พิธีเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace กิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

...

4 ธ.ค.2565 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามบริบทของพื้นที่ ณ วัดบึงกระจังงาม ต.ศาลาแดง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

2 ธ.ค.2565 เปิดโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอชุมชนด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นและการตัดเย็บเสื้อผ้า”

...

20 พ.ย.2565 โครงการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)ในระดับภูมิภาค กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเคลือข่าย สำนักงานปลักกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

...

9 พ.ย.2565 อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนวประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พูดแนะนำหลักสูตร ในกิจกรรมประชุมอาจารย์แนะแนวแบบสื่อออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

28 ต.ค.2565 ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น "คนดี ศรีสวรรค์" ประจำปี 2565

...

25 ต.ค.2565 อบรมการใช้โปรแกรมสำหรับกรอกข้อมูล skill mapping เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

...

21 ต.ค.2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประชุมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ด้านโลจิสติกส์

...

11 ต.ค.2565 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่อบรมถ่ายทอดความรู้ การทำสารชีวภัณฑ์และหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการทำเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอรรคิราห์ ฟาร์มปูนา ต.ห้วยน้ำหอม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

11 ต.ค.2565 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13-2565 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

10 ต.ค.2565 พิธีปิดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น "ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น" ยกกำลัง 2 ประจำปี 2565

...

6 ต.ค.2566 ประชุมการจัดทำ MOU และเยี่ยมชมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

...

2 ต.ค.2565 พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร พัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรระยะสั้น)

...

17-18 ก.ย.2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (design thinking) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร” โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรระยะสั้น)

...

9 ก.ย.2565 สาขาวิศวกรรมพลังงาน จัดวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน #แขนงวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ #แขนงวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) ร่วมกับบริษัท วังน้อยการช่าง จำกัด ในรูปแบบออนไลน์

...

7 ก.ย.2565 กิจกรรมเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ให้แก่กลุ่มคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปจังหวัดพิจิตร ภายใต้กิจกรรมการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ( Cluster) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และ บริษัท ไซนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

...

31 ส.ค.-1 ก.ย.65 การอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) รุ่นที่ 2

...

31 ส.ค.65 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)

...

26 ส.ค.65 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่พันธุ์แสมดำ

...

23 ส.ค.65 สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม จัดประชุมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

...

23 ส.ค.65 ประชุมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา

...

22 ส.ค.65 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วาระพิเศษ/2565

...

22 ส.ค.65 มอบทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

...

22 ส.ค.65 กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนกับพื้นที่ GI ณ ร้านอาเฟย เครื่องปั่นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากดินเผา

...

20 ส.ค.65 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree) หลักสูตรพัฒนาทักษาะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่

...

20 ส.ค.65 กิจกรรม STEAM Education เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

...

17 ส.ค.65 การแข่งขันกิจกรรมประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส

...

17 ส.ค.65 กิจกรรมประกวด การจัดตู้ปลา

...

17 ส.ค.65 การแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร

...

17 ส.ค.65 การแข่งขันการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

...

17 ส.ค.65 ภาพการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ ควายไทย

...

17 ส.ค.65 การแข่งขันการออกแบบอุปกรณ์สู้ภัยโควิด โดยใช้โปรแกรมการออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ

...

17 ส.ค.65 การแข่งขันการจำลองสถานการณ์การบริหารซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (อุตสาหกรรม&โลจิสติกส์ เพื่อสิ่งแวดล้อม)

...

17 ส.ค.65 พิธีมอบรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านการเกษตรและอาหาร

...

17 ส.ค.65 อบรมการแพ็คแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

...

17 ส.ค.65 พิธิเปิดการแข่งขันทักษะด้านการเกษตรและอาหาร

...

15 ส.ค.65 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับทุนต่อเนื่อง ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4

...

15 ส.ค.65 คณะกรรมการกำลังพิจารณาผลงาน การประกวดออกแบบผ้าไทยสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

...

10 ส.ค.65 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

...

10 ส.ค.65 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ " แฟชั่นดีไซน์ ๑๐๐ ใจ รักษ์ไทย รักโลก "

...

9 ส.ค.65 การสอน การวัดและประกอบงาน Track Work

...

4-5 ส.ค.65 โครงการปั้นดินไทยมุ่งสู่อาชีพ

...

4 ส.ค.65 องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

3 ส.ค.65 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 1 ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ณ ศพจ. ชัยนาท

...

1 ส.ค.65 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทำ MOU ร่วมกันกับ บริษัท เกษตรมหาทิพย์ จำกัด

...

27 ก.ค.65 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

...

22 ก.ค.65 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหงษ์ ต.ตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

21 ก.ค.65 พิธีไหว้ องค์พระพิรุณ และไหว้ครูบาจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

...

21 ก.ค.65 พิธีไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค และพิธีบวงสรวงไหว้องค์พระวิษณุกรรม

...

19 ก.ค.65 ร่วมงานแถลงข่าว “การจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์”

...

18 ก.ค.65 โครงการเสริมสร้างและขยายผลศาสตร์พระราชา ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

...

11 ก.ค.65 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2565 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ด้วยเทคนิค E-co Print

...

11 ก.ค.65 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

...

8 ก.ค.65 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565

...

7 ก.ค.65 พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

...

6 ก.ค.65 กิจกรรมปฐมนิเทศและแนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ให้กับผู้รับจ้างในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 27 ตำบล

...

6 ก.ค.65 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

...

5 ก.ค.65 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

...

5 ก.ค.65 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

...

5 ก.ค.65 ประชุมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 27 ตำบล

...

4 ก.ค.65 สัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาของคุณอดิเรก ศรีประทักษ์

...

4 ก.ค.65 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

...

4 ก.ค.65 ได้รับการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

...

3 ก.ค.65 ได้รับการตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

...

3 ก.ค.65 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

...

2 ก.ค.2565 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

...

2 ก.ค.65 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

...

1 ก.ค.65 ตรวจติดตามและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

...

25-26 มิ.ย.65 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี”

...

24 มิ.ย.65 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 1/2565

...

23 มิ.ย.2565 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ช้อป กับช้อป OTOP TECHNO 65

...

18 มิ.ย.2565 เข้าร่วมประชุมพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล​ (Digital Engineering)​ ในรูปแบบ​Sandbox​

...

13 มิ.ย.65 มอบเกียรติบัตรให้แก่อาจารย์และนักศึกษา

...

13 มิ.ย.2565 ประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2565

...

8-9 มิ.ย.2565 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติการ

...

7 มิ.ย.2565 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดอบรม โครงการส่งเสริมระบบเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2565

...

7 มิ.ย.2565 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

6 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่ชุมชนสร้างแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มปลูกกาแฟอาราบิก้า แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

...

6 มิ.ย.2565 หลักสูตรการใช้ถ่านชีวภาพีไบโอชาและประยุกต์ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ ในกระบวนการ ผลิตพืช ภายใต้ระบบวนเกษตร

...

6 มิ.ย.2565 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

5 มิ.ย.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตอาหารจากพืชทดแทนเนื้อสัตว์"

...

2 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่ชุมชนจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ในกิจกรรม การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ กลุ่มสหกรณ์ห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

...

2 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่ชุมชนจัดทำสื่อวิดีทัศน์ ในกิจกรรม การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ THE AESA ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

...

1 มิ.ย.2565 ลงพื้นที่ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน

...

30 พ.ค.2565 คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่วิศวกรสังคม

...

31 พ.ค.2565 อบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม FlexSim ในการจำลองการผลิตและขนส่ง

...

28 พ.ค.2565 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine หลักสูตรพัฒนาทักษะการแปรรูปอาหารโภชนาการเพื่อสุขภาพสำหรับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ (Non-degree)

...

27 พ.ค.2565 อบรมเตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

...

26 พ.ค.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้วิธีการ และเทคนิคในทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และนำความรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติ

...

24 พ.ค.2565 สัมมนาจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ.2566 - 2570

...

24 พ.ค.2565 ลงนามความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและสิ่งทอ

...

21 พ.ค.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมอาหาร"

...

20 พ.ค.2565 การประชุมเสวนาเรื่องหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล Digital Engineering (Sandbox) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง

...

19 พ.ค.2565 อบรมเชิงปฎิบัติการการทำงานของตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูป ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

...

11 พ.ค.2565 ประชุมหารือและวางแผนร่วมกับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ นครสวรรค์ ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่พร้อมต่อยอด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ตลาด

...

11 พ.ค.2565 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

...

10 พ.ค.2565 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

9 พ.ค.2565 คลินิกเทคโนโลยี ติดตั้งระบบ อัจฉริยะ ยกระดับสู่โรงงานอัจฉริยะ IOT ด้านการผลิตยุคThailand 4.0 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอรรคิราห์ฟาร์ม ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

...

9 พ.ค.2565 การแข่งขันนำเสนอปัญหาพิเศษและโครงงานสหกิจศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ เรื่อง “ผลของการล้างน้ำโอโซนต่อคุณภาพของผักสลัดกรีนโอ๊คระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ”

...

9 พ.ค.2565 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2565

...

2 พ.ค.2565 การแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 (ออนไลน์)

...

30 เม.ย.2565 กิจกรรมอบรม "การปั้นแบรนด์อย่างมืออาชีพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร"

...

25 เม.ย.2565 คลินิกเทคโนโลยีมหาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมการอบรมการแปรรูปอาหารสัตว์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์

...

24 เม.ย.2565 กิจกรรมภายใต้โครงการการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา "เทคโนโลยีการผลิตเครื่องดื่มและการยืดอายุการเก็บรักษา"

...

23 เม.ย.65 กิจกรรมภายใต้โครงการการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา "การผลิตผลิตภัณฑ์ความงาม จากพืชสมุนไพร "

...

19 เม.ย.2565 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การทำโลชั่นสมุนไพรบ้านพนาสวรรค์ และการทำมาร์คหน้าจากผงถ่านไบโอชาร์ ณ.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านพนาสวรรค์

...

5 เม.ย.2565 คณะผู้บริหารและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

...

5 เม.ย.2565 คณะ​ผู้บริหาร ​อาจารย์ ​คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​และ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ ประชุม​ร่วมกับผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เพื่อนำเสนอหลักสูตรและต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงเรียนวิศวกรรม​การรถไฟ

...

5 เม.ย.2565 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อจัดการเรียนการสอน สหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน การบริการวิชาการ และการวิจัย ทางด้านวิศวกรรมพลังงาน เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

...

5 เม.ย.2565 ผศ.ดร.ไชย​รัตน์​ ปราณี​ อธิการบดี​มหา​วิทยาลัย​ราชภัฏ​นครสวรรค์​ และคณะ​ผู้บริหาร ​อาจารย์ ​คณะเทคโนโลยี​การเกษตร​และ​เทคโนโลยี​อุตสาหกรรม​ ประชุม​ร่วมกับผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ

...

2 เม.ย.2565 พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565

...

30 มี.ค.2565 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน อบรม ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประเมินความพึงพอใจ

...

29 มี.ค.2565 ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ร่วมประชุมหารือ เกี่ยวกับการเขียน แพลตฟอร์มโครงการ BCG Value Chain ภาคการเกษตร

...

29 มี.ค.2565 รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามวิถีพอเพียง โคกหนองนาโมเดล และตรวจ ติดตามศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565

...

29 มี.ค.2565 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมอมราวดี

...

27 มี.ค.2565 ผศ.วีระชาติ จริตงาม รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ และ อ.ปิยลาภ มานะกิจ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในประเทศไทย ณ Impact Challanger เมืองทองธานี

...

28 มี.ค.2565 ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล (ผู้แทนคณบดี) เป็นประธานเปิดงาน ตรวจ ติดตาม พร้อมด้วย ผศ.อำนาจ ประจง ในการจัดทำศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนแและการศึกษาประจำปี 2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลานสักวิทยา อุทัยธานี

...

28 มี.ค.2565 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

...

28 มี.ค.2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม อบรมพัฒนาธุรกิจและ นวัตกรรมด้วย Business Modet Canvas ในหลักสูตร " การพัฒนา นวัตกรรมด้วย BMC "

...

28 มี.ค.65 โครงการอบรมบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำ การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

...

26 มี.ค.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขนมอบพรีไบโอติก เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น กิจกรรมภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

...

26 มี.ค.2565 กิจกรรมให้ความรู้และการเตรียมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาคณะเทคโนฯ ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

...

25 มี.ค.2565 แหล่งเรียนรู้ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี การเชื่อมโยงระหว่าง ศูนย์การเรียนรู้ วัด ชุมชน

...

25-26 มี.ค.2565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

...

23 มี.ค.65 โครงการ นำเสนอโครงการ "ยกระดับขีดความสามารถคณาจารย์สู่ความเป็นเลิศทางการสอนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0"

...

19-20 มี.ค.2565 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "กฎหมายอาหารและการขออนุญาตผลิตอาหาร" กิจกรรมภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

...

17-18 มี.ค.2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ" ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับชุมชนและการศึกษา ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา จังหวัดนครสวรรค์

...

18 มี.ค.2565 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การนำผลไม้ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และใช้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่สินค้าในตลาดออนไลน์ “

...

18 มี.ค.2565 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564

...

16 มี.ค.2565 งานเสวนา “แนวทางการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนสู่มาตรฐาน” ภายใต้โครงการการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

...

14 มี.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2565 (ประชุมออนไลน์)

...

12-13 มี.ค.2565 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดโครงการพัฒนาหลักสูตร วิทยาการความงามและการออกแบบแฟชั่น

...

10-11 มี.ค.2565 นักศึกษาและอาจารย์ผู้ร่วมโครงการ ได้รับเกียรติบัตร ในการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (GROUNDWATER)

...

10 มี.ค.2565 บริษัท เอ็นเทค เอสไอ จำกัด (www.entechsi.com) บริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษาทางด้านการจัดการพลังงาน และการบริหารแบบ Smart City ประชุมร่วมกับสาขาวิศวกรรมพลังงาน

...

8 มี.ค.2565 ผศ.วีระชาติ จริตงาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมหารือเรื่องการให้ความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมพลังงาน ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

4 มี.ค.2565 โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการแปรรูปอาหาร/นวัตกรรมอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปี 2565

...

4 มี.ค.2565 เข้าศึกษาดูงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต้นน้ำเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

...

3 มี.ค.2565 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ตรวจรับการก่อสร้าง โรงอบ-ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา ณ บ้านเขาแหลม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

...

2 มี.ค.2565 ทีม IND.Dragon Robot : The King Dom ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 โครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 12 "EV : The Next Future Journey" โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

...

18 ก.พ.2565 นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับ ได้รางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD2022 การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ก.พ. 2565 ณ อาคารรัตนเทพสตรี ม.ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

...

28 ก.พ.2565 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เพื่อความยั่งยืน) โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

26 ก.พ.2565 เส้นทางนักประดิษฐ์ พัฒนานักศึกษา สาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นแนวทางของการจัดการเรียนการสอนแบบ OBE ที่เห็นผล การเริ่มต้นในสนามแรกของปี ราชภัฏจันทรเกษม

...

24-25 ก.พ.2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม และ ผศ.ชื่นจิต พงษ์พูล ร่วมเป็นวิทยากรส่งต่อองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต และแนวคิด Time Line กระบวนการ l การวิเคราะห์ Fishbone Diagram l การวิเคราะห์ Why Why Analysis

...

25 ก.พ.2565 ลงพื้นที่เพื่อจัดทำกิจกรรม ร่วมกับ โรงเรียนเขาทองพิทยาคม โครงการ (ECI) “โครงการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร”

...

25 ก.พ.2565 แนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร แก่โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ผ่านระบบออนไลน์

...

23 ก.พ.2565 น.ส.ณารีรัตน์ ชื่นอารมณ์ และนายขจรศักดิ์ ลาจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานปฏิบัติงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

...

23 ก.พ.2565 นางสาว ณหทัย จูอี้ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานปฏิบัติงาน ด้านนวัตกรรมดีเด่น ในการประกวดผลงานนักศึกษาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

...

23 ก.พ.2565 น.ส.นริศรา โพธิ์ทอง และ น.ส.นุชนาฎ พิมสอน นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ผลงานปฏิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

...

21 ก.พ.2565 คุณพิสิษฐ์ สุนทรภูติวงศ์ ผู้จัดการเขตการขาย บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) (OR) และทีมงาน ลงพื้นที่สำรวจเพื่อติดตั้ง EV Station ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

18 ก.พ.2565 ลงพื้นที่ สำรวจ ติดตาม การจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนเพื่อการศึกษา (ECI-CENTER) ในโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนลานสักวิทยา

...

17 ก.พ.2565 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ECI กิจกรรมที่ 3 พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น (การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์) ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

...

14 ก.พ.2565 กิจกรรมภายใต้โครงการ ECI กิจกรรมที่ 2 พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น (การทำอาหารและขนม) ให้กับนักเรียนชั้นม.4 และ ม. 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

...

14 ก.พ.2565 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

...

14 ก.พ.2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

...

12-13, 19, 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 (ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) อบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา (Train) ศูนย์ภาษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

11 ก.พ.2565 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ร่วมนำเสนอรูปแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทชุดลำลอง ชุดทำงาน และชุดราตรี ในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565

...

11 ก.พ.2565 รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนฯ ผู้บริหาร และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

...

10 ก.พ.2565 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565

...

7-9 ก.พ.2565 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์

...

9 ก.พ.2565 โครงการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตทางการเกษตร

...

8 ก.พ.2565 โครงการ ECI ด้วยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น (ช่างไฟฟ้าในบ้าน) ให้กับนักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

...

7 ก.พ.2565 ผศ.วีระชาติ จริตงาม รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา Higher Education Sandbox

...

7-9 ก.พ.2565 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคมคนของพระราชาข้าของแผ่นดินกิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม (social engineer Creating -SEC)การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

...

3 ก.พ.65 นักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้ารับการฝึก หลักสูตรการฝึกตามความสามารถ (CBT) รุ่นที่ 1/2565 สาขา ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

...

3 ก.พ.65 ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับทราบปัญหาเพื่อพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ณ วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดภูฐานบ้านคลองตะขาม เพื่อปรับภูมิทัศน์เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

...

3 ก.พ.65 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (ค.อ.บ.) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ให้คำปรึกษาพูดคุยและออกแบบบรรจุภัณฑ์โมจิ ไดฟุกุ บัวหิมะ ผลิตภัณฑ์ของจุฬาเบเกอรี่ ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมณัฐชา 2000

...

1 ก.พ.65 ลงพื้นที่โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอรรคิราห์ฟาร์มเกษตรยุคใหม่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างนวัตกรรมเครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สำหรับกระบวนการผลิต

...

29-30 ม.ค.65 โครงการถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

...

29 ม.ค.65 ติดตามการปรับปรุง ทดสอบ โรงงานผลิตน้ำพริก เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GMP บ้านหนองแก จ.อุทัยธานี

...

29 ม.ค.65 ส่งเสริมองค์ความรู้เกษตรกรสู่เกษตรทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2 อ.หนองบัว ขอขอบคุณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินนครสวรรค์

...

28 ม.ค.65 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร และ ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น ร่วมประชุมวางแผนงานกับ ท่าน ผอ. และคณะครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม เพื่อจัดทำ Smart Farming ศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะสู่ชุมชน

...

27 ม.ค.65 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ เข้าให้คำแนะนำส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) เพื่อประสานความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

24 ม.ค.65 Lab ยืดอายุข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยความร้อนร่วมกับบรรจุภัณฑ์ วิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวฯ

...

22 ม.ค.65 กิจกรรมจิตอาสา (ค.อ.บ.)ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ทาสีสื่อเสริมประสบการณ์ ณ โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

...

22 ม.ค.65 โครงการการอบรมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ

...

20 ม.ค.65 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอกทำตามพ่อ ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ให้คำปรึกษาการพัฒนากลุ่มเพื่อการได้รับมาตรฐานด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์

...

19 ม.ค.65 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 1 ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ณ ศพจ. นครสวรรค์ ขอขอบพระคุณนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านสำหรับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน

...

18 ม.ค.65 รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพูดคุยกับ สรพ.ปพ.เจริญชัย เจริญผล เกี่ยวกับ #เทคโนโลยีการจัดการระบบราง ณ สถานีรถไฟปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

...

17 ม.ค.65 ให้คำแนะนำในการจัดทำจักรยานสำหรับดึงน้ำมาใช้ในการอุปโภคในโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์

...

14 ม.ค.65 ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนทางการแพทย์บ้านหนองมะกอก ทำยาหม่องสมุนไพร แชมพูสมุนไพร ที่ศาลาบ้านหนองมะกอก หมู่3 ต.หนองนางนวล

...

14 ม.ค.65 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินนครสวรรค์ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ หลักสูตร การผสมไบโอชาร์กับสารชีวภัณฑ์

...

13 ม.ค.65 อธิการบดี คณบดี และคณาจารย์ ร่วมประชุมเตรียมงานประกวด ควาย วัว ในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

13 ม.ค.65 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินนครสวรรค์ ลงพื้นที่โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

...

12 ม.ค.65 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

...

11 ม.ค.65 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วม โครงการการพัฒนา นวัตกรรมแบบเปิด (ภูมิภาคเหนือ)ปีงบประมาณ 2565

...

4 ม.ค.65 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1114 ชั้น 1 อาคาร 11

...

28 ธ.ค.64 โครงการ "เสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

...

27 ธ.ค.64 การประชุมการพิจารณาการยืมเงินเพื่อการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ยืมเงินเพื่อการศึกษาเพื่อชำระค่าลงทะเบียนประจำปีการศึกษา 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

...

25 ธ.ค.64 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม นำนักศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและการจัดการ การไหลเวียนของอากาศภายในอาคารขนาดใหญ่

...

24 ธ.ค.64 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สว่าง แป้นจันทร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

...

23 ธ.ค.64 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 ชั้น 1 โดยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

...

22 ธ.ค.64 คณบดี และคณาจารย์ ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เพื่อประสานงานและพูดคุยในการดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่อำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี

...

20 ธ.ค.64 ขอแสดงความยินดีกับ คุณวีรวุฒิ บำรุงไทย กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มเชียงเส็ง ในโอกาสได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นประจำปี 2564 จาก พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี

...

20 ธ.ค.64 คณบดี และคณาจารย์ เข้าพบ นางสาว จรัสศรี ชังชั่ว ปลัดอำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประสานงานและพูดคุยในการดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

18 ธ.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล ให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนฯ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

...

18 ธ.ค.64 รศ.พรรษประเวศ และศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบ ขอขอบคุณผู้ใหญ่วิชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่1 บ้านทับยายปอน นำลงพื้นที่เก็บข้อมูลพัฒนาศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

...

17 ธ.ค.64 อบรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (university as a marketplace) ชุมชนบ้านกระจังงาม อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

15 ธ.ค.64 U2T วังม้า ธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบน้ำ AGS วิสาหกิจชุมชน เกษตรปลอดสารพิษ

...

15 ธ.ค.64 U2T ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ จัดนิทรรศการ แสดงผลงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

...

15 ธ.ค.64 คณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและคณะส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 (ปีงบประมาณ) เพื่อรับมอบนโยบายโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัด

...

15 ธ.ค.64 กิจกรรม U2T 1 ตำบล 1 มหาลัย ต.หนองนางนวล จ.อุทัยธานี

...

14 ธ.ค.64 การลงพื้นที่ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

13 ธ.ค.64 ลงพื้นที่พร้อมรับฟังคำชี้แนะของนายอำเภอ ปลัดอำเภอ เพื่อดำเนินโครงการ “”เสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”” ในพื้นที่ อ.เมืองอุทัยธานี อ.ทัพทัน อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

...

13 ธ.ค.64 ลงพื้นที่ร่วมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ตลาดพอเพียง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์

...

8 พ.ย.64 คณบดี รศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม และ ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

7 ธ.ค.64 ลงพื้นที่ดูตลาดพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา บ้านหาดเสลา ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

...

5 ธ.ค.64 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ THE AESA ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

...

5 ธ.ค.64 คณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกันร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ

...

2 ธ.ค.64 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะเทคโนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และกลุ่มวิสาหกิจอำเภอลาดยาว เข้าพบ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอลาดยาว ณ ที่ว่าการอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

...

30 พ.ย.64 กิจกรรมหลัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ โดยการจัดเวทีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มชุมชน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบำ

...

30 พ.ย.64 นักวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ และผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู ร่วมกับ นักวิจัยจาก มรภ.พิบูลย์สงคราม และวิทยาลัยชุมชนน่าน ร่วมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างงานวิจัย เม็ดสีดินพระร่วง

...

30 พ.ย.64 คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และฐานการเรียนรู้เกษตรตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

...

26 พ.ย.64 โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าหัตถอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation)สู่สากล เพื่อขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย

...

25 พ.ย.64 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปนมแพะ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอชุมตาบง หมู่ที่ 4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

...

24 พ.ย.64 ทีมถุงหอมสมุนไพรบ้านเนินศาลา และสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทรักษ์ดี จากทีมเข้าร่วม 64 ทีม ทั่วประเทศ

...

23 พ.ย.64 สมาชิกโครงการ U2T ตำบลปางสวรรค์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับอภิปราย เรื่อง กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการผลิตไบโอชาร์สำหรับปรับปรุงบำรุงดิน ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

...

22 พ.ย.64 กิจกรรมเชิงปฏิบัติ การให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้ไบโอชาร์สำหรับปรับปรุงดิน U2T ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

...

22 พ.ย.64 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงโครงการของคณะเทคโนฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

...

20 พ.ย.64 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา(University as a Marketplace)

...

18 พ.ย.64 ผศ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล และ ผศ.โกเมน หมายมั่น ศึกษาดูงานในหลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง

...

17 พ.ย.64 Ground water bank...ธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

...

- ศูนย์บริการให้คำปรึกษา ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยทีมงาน นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แขนงอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์

...

12 พ.ย.64 กิจกรรมโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

10 พ.ย.64 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

11 พ.ย.64 #วิศวกรสังคม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ฝึกฝนกระบวนการทางความคิด กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

10 พ.ย.64 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนอาจารย์ และหน่วยปฏิบัติงาน อว.ส่วนหน้า เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี รายงานผลการดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์

...

5 พ.ย.2564 ลงพื้นที่สำรวจ ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

...

10-12 พ.ย.64 กิจกรรมอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

5 พ.ย.64 ลงพื้นที่สำรวจ ในโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี

...

1 พ.ย.64 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ระยะที่ 2

...

29 ต.ค.2564 คลินิกเทคโนโลยี ประชุมเพื่อชี้แจงผลการพิจารณา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2565

...

9 ต.ค.64 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564

...

8 ต.ค.64 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

7 ต.ค.64 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

...

27 ก.ย.64 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

...

23 ก.ย.64 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง"

...

10 ก.ย.64 ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

...

9 ก.ย.64 วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน #แขนงวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และ #แขนงวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตร 4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

...

7 ก.ย.64 การประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ครั้งที่ 3/2564

...

6 ก.ย.64 โครงการ พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

...

3 ก.ย.2564 ประชุมออนไลน์ KM เรื่อง การแนะแนวประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2565

...

2 ก.ย.64 พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม และองค์พระพิรุณ

...

1 ก.ย.64 โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (ส.ป.ก.นครสวรรค์)

...

28 ส.ค.64 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนนครสวรรค์

...

27 ส.ค.64 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

25 ส.ค.64 การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2564 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

...

25 ส.ค.64 รับมอบ ถังเหล็ก ขนาด 200 ลิตร จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง(สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์)

...

24 ส.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การลดต้นทุนการผลิตด้วยลีน” (lean)

...

24 ส.ค.64 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (วาระพิเศษ)

...

23 ส.ค.64 การเรียนรู้แบบ field work วิชาเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน

...

23 ส.ค.64 ร่วมถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

...

20 ส.ค.64 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564 (e-Meeting)

...

18 ส.ค.64 ธนาคารน้ำใต้ดิน ในพื้นที่ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

...

16 ส.ค.64 ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

...

10 ส.ค.64 วิพากษ์หลักสูตรใหม่ คบ.เกษตรศาสตร์

...

10 ส.ค.64 วิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ.)

...

22 ก.ค.64 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

...

20 ก.ค.2564 กิจกรรมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ม.16 บ้านไร่ใหญ่

...

14 ก.ค.2564 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

...

7 ก.ค.64 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2564

...

7 ก.ค.64 สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดออนไลน์ ในหัวข้อ "Design for New Normal"

...

6 ก.ค.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

...

6 ก.ค.64 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย

...

5 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

...

3 ก.ค.64 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาพื้นที่ทำกินและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากไบโอชา (Biochar)

...

5 ก.ค.64 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

...

5 ก.ค.64 การประชุมวิพากษ์หลักสูตร "โครงการ การขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกร โดยสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย"

...

4 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

...

4 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

...

3 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

...

3 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)

...

2 ก.ค.64 การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

...

2 ก.ค.64 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ

...

26-27 มิ.ย.64 โครงการเพิ่มทักษะเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill

...

28 มิ.ย.64 โครงการพัฒนาหลักสูตรธุรกิจความงามและแฟชั่น

...

19 มิ.ย.64 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 1 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)

...

19-20 มิ.ย.64 การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพการตลาดของเกษตรกรรุ่นใหม่

...

16 มิ.ย.64 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2564

...

14 มิ.ย.64 คลินิกเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมชี้แจง เรื่องแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief)

...

12-13 มิ.ย.64 โครงการการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน

...

10 มิ.ย.64 การประชุมหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1/2564

...

9 มิ.ย.64 โครงการการขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกร โดยสภาวิศวกร

...

8 เม.ย.64 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญคณะเทคโนฯ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

...

5-6 เม.ย.64 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแปรรูปสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 2

...

3-4 เม.ย.64 กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแปรรูปสัตว์น้ำ" รุ่นที่ 1

...

4 เม.ย.64 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

...

31 มี.ค.64 การประชุมศึกษารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนแนวนโยบายและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล

...

30-31 มี.ค.64 แนวทางการยกระดับเกษตรปลอดภัยให้ได้รับรอง GAP ในชุมชน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

30 มี.ค.64 โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

29 มี.ค.64 กิจกรรมร่วมวางแผนการวางแผนการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่

...

19-21 มี.ค. และ 26-27 มี.ค.64 อบรมภาษาอังกฤษ English Camp

...

25 มี.ค.64 วิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร การจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบลีน

...

23 มี.ค.64 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ

...

22 มี.ค.64 ปัจฉิมนิเทศนักษา

...

22 มี.ค.64 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตกำลังคนด้าน ระบบโลจิสติกส์และขนส่งทางราง

...

20-21 มี.ค.64 หลักสูตรระยะสั้นศิลปะการแต่งหน้าเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง

...

19 มี.ค.64 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา ณ โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

18 มี.ค.64 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอาชีพการผลิตไก่พันธุ์แสมดำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ณ บ้านเพชรน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

...

17 มี.ค.64 บริการวิชาการ ในงานเปิดบ้านวิชาการ open house โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) ตำบล แม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ นครสวรรค์

...

17 มี.ค.64 พิธีเปิดและดำเนินการโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่การมีการงานทำ-มีอาชีพ ณ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา อ.เมือง จ.อุทัยธานี

...

17 มี.ค.64 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

...

16 มี.ค.64 ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ "โหนก หลุม ควาย" Hope และธนาคารควาย Buffalo Bank Model

...

11 มี.ค.64 โครงการระบบการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

9 มี.ค.64 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีผลิตสัตว์) ให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม ณ ฟาร์มสุขโตฟาร์ม

...

8-9 มี.ค.64 การอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

...

6-7 มี.ค.64 อบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

...

5 มี.ค.64 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2564

...

2 มี.ค.64 ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด อบต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

26 ก.พ.64 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเส้นใยธรรมชาติจากสับปะรด และฟางข้าว สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กระดาษและการทอเส้นใยจากใยสับปะรด

...

23 ก.พ.64 โครงการการจัดการความรู้ (KM) "การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นและการเผยแพร่บทความวิชาการที่มีคุณภาพ"

...

20-21 ก.พ.64 โครงการส่งเสริมทักษะทางดิจิทัล “อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์”

...

19 ก.พ.64 โครงการงานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

...

16 ก.พ.64 ศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ณ ตำบลวังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

...

16 ก.พ.64 ลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

16 ก.พ.64 ติดตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ต.วังม้า ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

14 ก.พ.64 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

...

11 ก.พ.64 ประชุมติดตาม แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

...

10 ก.พ.64 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบออนไลน์)

...

2 ก.พ.64 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2564

...

27 ม.ค.64 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ ณ โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

27 ม.ค.64 กิจกรรมพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตร ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอก ทำตามรอยพ่อ บ้านหนองกระโดน ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

25 ม.ค.64 ปรึกษาหารือในการดำเนินการโครงการฯ การกำหนดกิจกรรม การติดตาม และประเมินผลโครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนมัธยมศึกษา

...

22 ม.ค.64 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564

...

19 ธ.ค.63 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า (ช่างหรั่ง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

...

18 ธ.ค.63 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

...

15 ธ.ค.63 สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้ให้ความรู้เกษตรกร ในเรื่อง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

...

15 ธ.ค.63 การสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

...

6-8 ธ.ค.63 ซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

...

3 ธ.ค.63 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 3 เรียนรู้การทำปลาส้ม ณ กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ตำบลเกรียงไกร

...

3-4 ธ.ค.63 นิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC)

...

1 ธ.ค.63 โครงการประะชุมสัมมนา "สนส.สัญจร"

...

30 พ.ย. - 1 ธ.ค.63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

...

26-27 พ.ย.63 กิจกรรม พัฒนาแผนธุรกิจ การตลาดเพื่อการส่งออก และการตลาดออนไลน์

...

5 พ.ย.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดจอมคีรีนาคพรต อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

31 ต.ค.63 มหกรรมติว Wisdom V Education Expo

...

29 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียลาดยาววิทยาคม อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

28 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียทหารอากาศอนุสรณ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

...

27 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

...

26 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

...

22 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

...

21 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา และโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

...

20 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จังหวัดพิจิตร

...

15 ต.ค.63 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 อ.เมือง จ.ชัยนาท

...

14 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโกรกพระ

...

12 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม

...

10 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยา

...

9 ต.ค.2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา

...

30 ก.ย.2563 การประชุมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

...

28 ก.ยง2563 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup

...

2 ก.ย.2563 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปีที่ 4 เรียนในรายวิชา ส่งเสริมการประมง

...

1 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 8/2563

...

27 ส.ค.63 การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 30

...

26 ส.ค.63 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอ

...

25 ส.ค.63 นักศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำปี 1 เรียนปฏิบัติการเพาะพันธุ์และแปลงเพศปลานิล ณ ศพจ. นครสวรรค์

...

24 ส.ค.63 การประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 ปี 2563

...

21 ส.ค.63 การประชุม คณะทำงาน AIC ครั้งที่ 2/2563

...

19 ส.ค.63 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562

...

13 ส.ค.63 นิทรรศการผลงานนักศึกษาในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ​และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ​ WIL:Work​ integrated learning

...

8 ส.ค.2563 โครงการอบรม บุคลิกภาพ และภาวะผู้นำ การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

...

6 ส.ค.2563 พิธีไหว้องค์พระพิรุณ ประจำปี 2563

...

5 ส.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศอินทรีย์และเห็ด

...

4 ส.ค.2563 ร่วมประชุมหารือเตรียมดำเนินการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park NSRU)

...

3-4 ส.ค.2563 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

...

30-31 ก.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแปรรูปผลิตถัณฑ์จากกล้วย

...

30 ก.ค.2563 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

...

22-23 ก.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

...

22 ก.ค.2563 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2563

...

19 ก.ค.63 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา #สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

...

16-17 ก.ค.2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางเกษตรท้องถิ่นด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

...

13 ก.ค.2563 กิจกรรมแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "การกำจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน GAP วิธีการผลิต วิธีใช้สารชีวภัณฑ์"

...

11-12 ก.ค.2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

3 ก.ค.2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

3 ก.ค.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

3 ก.ค.2563 ผศ. ชัชชัย เขื่อนธรรม นำนักศึกษา ทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา

...

2 ก.ค.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

2 ก.ค.2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

2 ก.ค.2563 นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์​ เข้ารับทุนการศึกษาจาก​ พระครูวิธานปริยัติคุณ​

...

2 ก.ค.2563 ร่วมประชุมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

...

2 ก.ค.2563 ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา

...

1 ก.ค.2563 63-07-01 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

1 ก.ค.2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

1 ก.ค.2563 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

...

30 มิ.ย.2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center :AIC) ครั้งที่ 1/2563

...

24 มิ.ย.2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

...

24 มิ.ย.2563 63-06-24 การประชุมการสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ และ การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center :AIC)

...

19 มิ.ย.2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี คณะเทคโนฯ ประชุมการเตรียมแผนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

...

18 มิ.ย.2563 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ จัดการประชุมเพื่อพัฒนาชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

...

9 มิ.ย.2563 มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับ นางสาวรุ่งทิวา คมสันทัด และ นายอนุรักษ์ สุขดารา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ2 ประเภท Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวด​ #สหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2563

...

1 มิ.ย.2563 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation : AIC) และประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

...

29 พ.ค.2563 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนฯ และเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกำหนดแผนงานการขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC )

...

22 พ.ค.2563 คณะเทคโนโลยีฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ร่วมกำหนดแผนงานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร "การจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

...

6 พ.ค.2563 สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ลงพื้นที่สานต่องานวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม ณ วัดเกาะหงษ์ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

...

28 เม.ย.2563 คณะเทคโนฯ ร่วมกับ แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ร่วมวางแผนการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีระบบราง

...

23 เม.ย.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

...

9 เม.ย.2563 คณบดีเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่ 77 จังหวัด ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference

...

4 เม.ย.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

25 มี.ค.2563 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

...

14 มี.ค.2563 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมีฯ

...

12 มี.ค.2563 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "หลักสูตรเกษตรแม่นยำ"

...

12 มี.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

2-4 มีนาคม 2563 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา "9 พฤติกรรม 9 สู่ความสำเร็จ"

...

10 มี.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

9-13 มี.ค.2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ เรื่อง “เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และซับพลายเชน”

...

5 มี.ค.2563 โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

...

5 มี.ค.2563 คณบดีร่วมลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC

...

5 มี.ค.63 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ฝึกทักษะการดำรงชีพ เลี้ยงเป็น...ขายเป็น...ทำกินเป็น...

...

4 มี.ค.2563 ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้านทัพชุมพล ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

...

4 มี.ค.2563 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการ "การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์"

...

28 ก.พ.2563 โครงการบริการวิชาการของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในชุมชนต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์

...

28 ก.พ.2563 การประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ครั้งที่ 2/2563 และติดตามผลการดำเนินงาน

...

27-28 ก.พ.2563 โครงการค่ายวิชาการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนต์พื้นฐาน สำหรับการพัฒนานักเรียนยุคดิจิตอลไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์

...

27 ก.พ.2563 ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

...

26 ก.พ.2563 คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

...

26 ก.พ.2563 ลงพื้นที่สังเกตการณ์การดำเนินงานของกลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

...

25 ก.พ.2563 ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มผ้าซิ่นตีนจก บ้านพูลสุข อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

...

25 ก.พ.2563 กิจกรรม "จิตอาสา(ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก รัชการลที่ 10" ณ วัดเกยไชยเหนือ(วัดบรมธาตุ) ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

...

23 ก.พ.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก "การทำแอลกอฮอลล์เจล,แอลกอฮอล์ล้างมือ,สบู่,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาปรับผ้านุ่ม" อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

21 ก.พ.2563 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพิ่มศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน

...

20 ก.พ.2563 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

19-20 ก.พ.2563 การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

...

19 ก.พ.2563 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนวังข่อยพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

...

19 ก.พ.2563 แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนตะคร้อพิทยา อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

...

18 ก.พ.2563 กิจกรรม "จิตอาสา(ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก รัชการลที่ 10" ณ วัดเขาทอง ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

...

17 ก.พ.2563 ค่ายวิศวกรรมสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา

...

15-16 ก.พ.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การเพาะเชื้อเห็ดเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน,สูตรการผสมอาหารเลี้ยงสัตว์เพื่อลดต้นทุน” อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

...

15 ก.พ.2563 การฝึกประฏิบัติการเรียนกับการบูรณาการกับการทำงาน สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

...

12 ก.พ.2563 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการรับนักศึกษาในการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน(WIL) กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี บี รุ่งเรือง

...

12 ก.พ.2563 กิจกรรม "ค่ายวิศวกรรมสัมพันธ์" ณ โรงเรียนโกรกพระ จ.นครสวรรค์

...

11 ก.พ.2563 ประชุมผลการดำเนินงาน แผนงานปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ยุทธศาสตร์ชาติ

...

11 ก.พ.2563 โครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการออกแบบ ครั้งที่ 4

...

30 ม.ค.2563 กิจกรรม #ลุ้นทองเทคโนฯตรุษจีน 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 29 มกราคม 2563 ณ บูธคณะเทคโนฯ งานตรุษจีนปากน้ำโพ 104 ปี

...

25 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การผสมสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์” ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

22 ม.ค.2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ COACHING SMART Coaching for talent team

...

19 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “การแปรรูปอาหาร” ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

18 ม.ค.2563 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี

...

8 ม.ค.2563 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง เทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาหลักสูตร โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ภสมิทธิ์

...

25 ธ.ค.2562 กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดลานวัดเกาะหงษ์ จังหวัดนครสวรรค์ (วัดประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ)

...

22 ธ.ค.2562 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต นักศึกษาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้ารับฝึกอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

...

22 ธ.ค.2562 โครงการระยะสั้น การทำบัตเตอร์เค้ก และการแต่งหน้า

...

19 ธ.ค.2562 ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบางเดื่อ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

...

12 ธ.ค.2562 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอก ทำตามพ่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

...

13 ธ.ค.2562 คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/ภาคี “มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์” 13 ธ.ค.2562

...

21 ส.ค.2562 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

...

8 ส.ค.2562 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

...

31 ก.ค.2562 การประกวด ดาว-เดือน Find the stars of Techno 2019

...

26-ก.ค.-62 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระราชดำริ

...

25-ก.ค.-62 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดเกาะหงษ์

...

24-ก.ค.-62 ร่วมพิธีถวายชัยมงคล และถวายเครื่องสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ ฯ ประจำปี 2562

...

22-ก.ค.-62 โครงการเยาวชนรักษ์สังคมไทย โดยธนาคารออมสิน ภาค 6

...

9-ก.ค.-62 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมทำบุญและหล่อเทียนพรรษา ในโครงการพิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา

...

7-ก.ค.-62 ปฐมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ ปี 2562

...

1-9 ก.ค.2562 ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปี 2561

...

26-มิ.ย.-62 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้การต้อนรับคณะ QA สัญจร ประจำปี 2562

...

29-มิ.ย.-62 NakhonsawanPhotoArt #1 ในแนวคิด คิดอย่างไรให้ไวกว่าชัตเตอร์

...

27-28 มิ.ย.2562 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี

...

19-มิ.ย.-62 โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

...

15-มิ.ย.-62 หลักสูตรระยะสั้น การเขียนหน้าโขนเล็ก

...

12-14 มิ.ย.2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนฯ

...

10-12 มิ.ย.2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขัน “Young Entrepreneur Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 4

...

6-7 มิ.ย.2562 โครงการอบรมบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

...

8-พ.ค.-62 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

...

27-มี.ค.-62 โครงการปัจฉิมนิเทศ นศ.ชั้นปีที่ 4

...

26-มี.ค.-62 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2562

...

9-มี.ค.-62 กิจกรรม "นักปั้นภูมิปัญญา รุ่น 2"

...

20-ก.พ.-62 โครงการ TOYOTA Art Camp ค่ายศิลปะโตโยต้า

...

13-ก.พ.-62 การประชุมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562

...

22-พ.ย.-61 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจงลอยกระทงราชภัฏ"

...

2-ส.ค.-61 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม

...

25-26 ก.ค.2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนฯ ปีการศึกษา 2560

...

25-26 มิ.ย.2561 โครงการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง 2561 คณะเทคโนฯ

...

15-16 ก.ย.2561 ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วมใจเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

...

28-29 มิ.ย.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์นวัตกรรมสู่การเรียนการสอน ในยุคการศึกษา 4.0 แบบ Creativity-Based Learning

...

25-มิ.ย.-61 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

...

16-17 มิ.ย.2561 อบรมศิษย์เก่า "การตลาดออนไลน์สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"

...

19-20, 22 มิ.ย.2561 ประชุมทบทวนแผนและจัดทำแผนของคณะ

...

18-22 มิ.ย.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร

...

14-15 มิ.ย.2561 อบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

...

15-มิ.ย.-61 ประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

...

24-25 พ.ค.2561 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้นแบบสู่ความเป็นเลิศ

...

7-11 พ.ค.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

...

25-26 เม.ย.2561 อบรมเชิงปฎิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ Youtube Channel

...

3-เม.ย.-61 ประชุมคณาจารย์ก่อนปิดภาคเรียน 2/2560

...

21-22 มี.ค.2561 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

...

28-ก.พ.-61 อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา

...

20-เม.ย.-61 รดน้ำดำหัวสือสานประเพณีสงกรานต์ 2561

...

20-ธ.ค.-60 งานลูกทุ่งคืนถิ่นไทย

...

21-23 ก.พ.2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา "หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"

...

1-7 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาการออกแบบ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง "สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากสมุนไพร และเครื่องทอลายอย่างง่าย"

...

25-26, 31 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อ VDO Clip"

...

4-ม.ค.-61 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

11-ต.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2560

...

20-ก.ย.-60 แสดงมุทิตาจิตต่อ ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม

...

20-ก.ย.-60 ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้

...

4-ก.ย.-60 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2560

...

31-ส.ค.-60 ตรวจติดตามประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

...

17-ส.ค.-60 ไหว้องค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปีการศึกษา 2560

...

17-ส.ค.-60 ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2560

...

24-มิ.ย.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรีด้วย LwnShop"

...

3-มิ.ย.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารการตลาดออนไลน์"

...

31-ก.ค.-60 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

...

10-ส.ค.-60 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2560

...

3-5 สิงหาคม 2560 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

...

7-ก.ค.-60 แห่งเทียนพรรษา ประจำปี 2560

...

29-มิ.ย.-60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ

...

28-มิ.ย.-60 ประชุมอาจารย์ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560

...

22-มิ.ย.-60 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียน การสอนด้วย Google Classroom”

...

26-28 มิ.ย.2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ "Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE"

...

23-25 มิ.ย.2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

...

3-5 พฤษภาคม 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

...

28-29 มีนาคม 2560 อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพนักศึกษา

...

27-มี.ค.-60 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

...

22-มี.ค.-60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559

...

18-19 มีนาคม 2560 อบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่ผู้นำนักศึกษา

...

15-มี.ค.-60 เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

...

14-16 มีนาคม 2560 อบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตร "9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"

...

12-มี.ค.-60 กิจกรรม Photo Club เทคโนฯ

...

7-มี.ค.-60 เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย"

...

25-26 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อการสอนด้วย Office365 ขั้นสูง"

...

4-6 มกราคม 2560 พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2557-2558

...

6-7 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โรงงานแปรรูปเนื้อไก่นครราชสีมา

...

15-16 ธันวาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนด้วย Office Mix & Office 365 และ Office Pro”

...

17-18 ธันวาคม 2559 โครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560 "การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองตามค่าวิเคราะห์ดิน"

...

4-พ.ย.-59 คณาจารย์ และนักศึษาร่วมพิธีแสดงความอาลัย เสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช

...

30-ก.ย.-59 อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐ์ศักดิ์ และ อ.ศรัณรัตน์ อินทร์ใจเอื้อ ตัวแทนคณะฯ รับมอบ หุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จาก บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

...

2-3 มิถุนายน 2558 Art and Design # 5

...

21-22 สิงหาคม 2556 Art and Design # 3

...

31 Aug - 1 Sep 2016 Art and Design # 6

...

14-ก.ย.-59 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย

...

6-ก.ย.-59 ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 กันยายน 2559

...

8-ก.ค.-59 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบใบประกาศให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในการประชุมเปิดภาคเรียน 1/2559

...

24-ส.ค.-59 ประกวดดาวเดือนคณะ 24 ส.ค.59

...

4-6 สิงหาคม 2559 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

...

23-มิ.ย.-59 กิจกรรม QA สัญจร ประจำปีการศึกษา 2558

...

5-7 พฤษภาคม 2559 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ การทบทวนแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินแผนปฏิบัติราชการ

...

22-เม.ย.-59 สงกรานต์เทคโนฯ ประจำปีการศึกษา 2558

...

9-มี.ค.-59 กีฬาเทคโนฯ เกมส์

...

24 ก.พ.59 ณ โรงแรม 42C การวัดและประเมินผลการสอดคล้องกับการเรียนการสอน แบบ Active Learning

...

3-5 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ

...

13 มกราคม 2559 ห้องประชุม 1112 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

...

18-ส.ค.-59 ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559

...

11-13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

...

14-พ.ค.-59 สาขาวิชาการออกแบบ จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ "การถ่ายภาพบุคคลนอกสถานที่" เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับศิษย์เก่า

...

12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 1112 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พีงประสงค์ “การประกันคุณภาพนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2558

...

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

...

20-ส.ค.-58 พิธีไหว้พระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2558

...

7-9 ตุลาคม 2558 กีฬาร่มพะยมอเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2558

...

17-19 ตุลาคม 2558 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญา ประจำปี 2558

...

1-ธ.ค.-58 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

...

24-พ.ย.-58 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2558

...

27-ส.ค.-58 พิธีไหว้ครูช่าง (พระวิษณุกรรม) ประจำปีการศึกษา 2558

...

21-ส.ค.-58 คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาศึกษาดูงาน+เยี่่ยมชม ภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร

...

8 - 9 สิงหาคม 2558 ณ วัดคีรีวงศ์ นครสวรรค์ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

...

29-ก.ค.-58 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558

...

6-9 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก นักศึกษาแข่งขันโครงการ Y.E.S.Idea Challenge

...

16-17 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

...

26-28 มิถุนายน 2558 สโมสรคณะฯ ศึกษาดูงานและเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

...

วันที่ 3-4 มิ.ย.2558 เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

...

30-31 พ.ค.58 ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ซับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา

...

1-เม.ย.-58 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

...

11 มี.ค.59 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1112 ประชุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558

...

11-ก.พ.-58 อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพ (NSRU-MIS) วันที่ 11 ก.พ.2558

...

1-ก.พ.-58 ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2558

...

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ประเพณีสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง เทคโนฯ 2557

...

29-30 กรกฎาคม 2557 Art and Design # 4 ปฏิบัติการด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4

...

- นักศึกษากลุ่ม B.Tech ได้รับรางวัลยอดนิยม (popular vote)

...

21-23 มิถุนายน 2556 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังาน ได้รับรางวัลประกวดผลงาน โครงการส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และเครือข่ายนว