คณะกรรมการประจำคณะผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร   สิทธิอัครานนท์
ประธานกรรมการประจำคณะ
: 2301
: santi.p@nsru.ac.th


ผศ.กรรณิการ์   มิ่งเมือง
รองประธานกรรมการประจำคณะ
: 2301
: eng_ooysan@hotmail.com, kannika.m@nsru.ac.th


ผศ.รพีพัฒน์   มั่นพรม
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: raphiphat@nsru.ac.th


ผศ.นพดล   ชุ่มอินทร์
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: noppadol@nsru.ac.th


ผศ.เสกสิทธิ์   รัตนสิริวัฒนกุล
กรรมการประจำคณะ ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2301
: seksit_r@hotmail.com


ผศ.ดร.พรพรรณ   จิอู๋
กรรมการประจำคณะ ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
: 2301
: pheung.j@hotmail.com, phornpan.j@nsru.ac.th


อ.ดร.สุกัญญา   สุจริยา
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: ssujariya@yahoo.com, sukanya.nsru@gmail.com


ผศ.ดร.ธีรพจน์   แนบเนียน
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: t.tru@hotmail.com, teerapod.n@nsru.ac.th


ผศ.ปฐมพงค์   จิโน
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: jino.pathompong@gmail.com


ผศ.ดร.ประทุมทอง   ไตรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


ผศ.ศิวัตม์   กมลคุณานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


นางสาวทรงศรี    อิสสรมาลา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


คุณวิรงค์   วณิชย์นิรมล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


นายสุพจน์   โคมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


นายวีรวุฒิ   บำรุงไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


นางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
เลขานุการกรรมการประจำคณะ
: 2301
: bowboss4@gmail.com
คณะกรรมการบริหารคณะผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร   สิทธิอัครานนท์
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2301
: santi.p@nsru.ac.th


ผศ.กรรณิการ์   มิ่งเมือง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
: 2301
: eng_ooysan@hotmail.com, kannika.m@nsru.ac.th


ผศ.รพีพัฒน์   มั่นพรม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
: 2301
: raphiphat@nsru.ac.th


ผศ.นพดล   ชุ่มอินทร์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ
: 2301
: noppadol@nsru.ac.th


ผศ.ดร.กันยาพร   กุณฑลเสพย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
: 2301
: kanyaporn@nsru.ac.th


ผศ.มาศสกุล   ภักดีอาษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
: 2301
: massakul@hotmail.com, massakul.p@nsru.ac.th


ผศ.ปิยะกิจ   กิจติตุลากานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อตอบสนองภาคเอกชน
: 2301
: piyakit_k@hotmail.com, piyakit.k@nsru.ac.th


อ.ดร.สุกัญญา   สุจริยา
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
: 2301
: ssujariya@yahoo.com, sukanya.nsru@gmail.com


ผศ.ดร.ธีรพจน์   แนบเนียน
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2301
: t.tru@hotmail.com, teerapod.n@nsru.ac.th


ผศ.ปฐมพงค์   จิโน
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
: 2301
: jino.pathompong@gmail.com


อ.สุรภี   ประชุมพล
หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
: 2301
: pee_nine@hotmail.com, surapee.p@nsru.ac.th


ผศ.ชื่นจิต   พงษ์พูล
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
: 2301
: toey_264@hotmail.com, chuenjit.p@nsru.ac.th


ผศ.โกเมน   หมายมั่น
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2301
: komain.m@nsru.ac.th


ผศ.สนธยา   แพ่งศรีสาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
: 2301
: Sonthaya_Khonwan@hotmail.com


ผศ.ดร.สุจิตรา   อยู่หนู
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
: 2301
: sujitra@nsru.ac.th


ผศ.เพ็ญนภา   มณีอุด
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
: 2301
: pennapa@nsru.ac.th


ผศ.ดร.เทิดพันธุ์   ชูกร
ห้วหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
: 2301
: neodeaw@gmail.com


ผศ.ถิรายุ   ปิ่นทอง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
: 2301
: Volt-energy@hotmaul.com, thirayu.p@nsru.ac.th


ผศ.กฤษณะ   ร่มภูชัยพฤกษ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร
: 2301
: krissana@nsru.ac.th


ผศ.ดร.สว่าง   แป้นจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
: 2301
: sawang.p@nsru.ac.th, sawang26@yahoo.com, noombaball@gmail.com


นางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
: 2301
: bowboss4@gmail.com
แผนยุทธศาสตร์คณะ
แผนปฏิบัติการ
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง