ติดต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2301
โทรสาร 056-882731
E-mail : ait@nsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-827340540692862
หมายเลขผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0994000510276