ภาระหน้าที่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรม ภายใต้พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
สร้างสรรค์การบริการวิชาการสู่องค์กรและสังคม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การมอบอำนาจหน้าที่