สถานะ ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา ข้าราชการ พนักงาน อัตราจ้าง รศ. ผศ. อาจารย์ ป.เอก ป.โท ป.ตรี
ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
การจัดการงานวิศวกรรม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
วิศวกรรมพลังงาน มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
รวม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น