แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ

แบบติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (อุตสาหกรรม)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี (2563-2567)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (2566-2570)
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการ (สำหรับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์)
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ (แบบฟอร์มจากกองนโยบายและแผน)
แผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ปี (2563-2567) ไฟล์ word
แบบฟอร์มงานธุรการ
บันทึกข้อความ
ขออนุญาตไปราชการ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบขอนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบลาไปต่างประเทศ (ส่วนตัว)
คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบขอสลิปเงินเดือน
แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ ห้องประชุม
แบบฟอร์มขอออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มขอออกคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน
แบบขอหนังสือรับรองเพื่อขอทำ VISA
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์
ขออนุญาตไปราชการ (ไฟล์ pdf)
แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแปรรูปอาหาร