สถานะ ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา ข้าราชการ พนักงาน อัตราจ้าง รศ. ผศ. อาจารย์ ป.เอก ป.โท ป.ตรี
การออกแบบ มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
วิศวกรรมพลังงาน มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น
รวม มีคณาจารย์ จำนวน คน จำแนกเป็น