ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรพกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องกำหนดการทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 : 62-ว371 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสนใจเข้าฝึกงาน ร กองการต่างประเทศ : 62-0839 ทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019" : 62-0685 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทส (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563 : 62-0683 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา 2562 : 62-303 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าสอบ TOEFL (ITP) (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) : 62-0215 ประชาสัมพันธ์ การับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มเติม) : 62-0044 ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ : 62-0039 เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ : 62-0042 โครงการ Singha Biz Course ปีที่ 11 : 62-0041 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 : 62-0040 โครงการประกวดและแสดงศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "บูรณาการศาสตร์และศิลป์เชื่อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล" : 62-0037 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น : 62-0030 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย : 62-0009 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย : 62-0025 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด : 62-0019 รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย : 61-1654 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 : 61-809 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำหรับนักเรียน-นักศึกษา : 61-1627 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : 61-0782 เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 20 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : 61-760 ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "วันชาติ" ประจำปี ๒๕๖๑ : 61-0178 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต : 61-1561 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แคนเซอิ จำกัด : 61-1554 ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษา ประกวดเรียงความเรื่อง "คนไทยในศตวรรษที่ 21" : 61-1544 ประชาสัมพันธ์ตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) : 61-711 โครงการประกวดยันฮีพรีเซ็นเตอร์ : 61-1533 ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน : 61-1527 ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ : 61-1324 ขอเชิญเข้ารับการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล (Digital Literacy) : 61-630 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ TOEFL (ITP) : 61-627 ประชาสัมพันธ์โครงการ "ประกวดออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช." : 61-1270 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2561 : 61-1240 บริษัท กล้า-แกร่ง จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา : 61-1239 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 : 61-586 ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 : 61-1207 กรมประมง ประสงค์ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกลปฏิบัติการ : 61-1200 บรรยายพร้อม Workshop "เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน" (ฟรี) : 61-1186 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 : 61-1126 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน" รุ่นที่ 9 : 61-1123 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด Seagull Design Contest ครั้งที่ 11 : 61-1115 โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2561 : 61-1108 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 : 61-517 ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา : 61-1102 โครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship) ณ ประเทศญี่ปุ่น : - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครงาน : 61-1094 เชิญส่งตัวแทนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ" ครั้งที่ 10 ระดับอุดมศึกษา : 61-1070 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 : 61-1068 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ เรื่อง ให้นักศึกษาที่สมัครจิตอาสาแล้วเข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" : 61-513 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 : 61-503 คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ : 61-1019 แจ้งระยะเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2561 : 61-472 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน ส.ค.-พ.ย.2561 : 61-451 แจ้งผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ประจำปี 2561 : 61-408 ขอสนับสนุนคูปองส่วนลดสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 : 61-922 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) : 61-378 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดการออกแบบโล่รางวัล สำนักงาน ป.ป.ช. : 61-881 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง : 61-799 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง : 61-802 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ SETประจำปีการศึกษา 2561 : 60-333 แจ้งมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2561 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 : 61-0705 ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงานมหกรรม Agri Museum Expo รื่นเริง เบิกบาน สืบสานเกษตรไทย : 61-0702 เชิญส่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ธนชาติ ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" : 61-0694 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันโอลิมปิดหุ่นยนต์ ประจำปี 2561 : 61-0691 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ประจำปี 2561 : 61-0284 กรมประมง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ : 61-0640 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 : 61-0636 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 : 61-0269 กำหนดการทุนการศึกษามูลนิธิคุวานันท์ ประจำปี 2561 : 61-0277 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 : 61-0537 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 : 61-0536 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจะจัดการประกวดบทความ : 61-0528 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์มรดกไทย (ถนนวัฒนธรรม) ครั้งที่ 4 : 61-0520 เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส : 61-0559 การประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 : 61-0549 ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค และแจ้งกำหนดการพ่นสารเคมี : 61-0534 การประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย หรือ "Young Thai Artist Award" : 61-0502 โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 : 61-0501 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ PR Club รวมพลังเผยแพร่ความรู้เครื่องหมายกาชาด : 61-0493 ให้นักศึกษา กศ.บป. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สรงน้ำองค์พระสัพพัญญูฯ : 61-215 ประกาศรับสมัครงาน : 61-0396 เปิดรับสมัครบุุคล อายุระหว่าง 18-30 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ : 61-0384 รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา : 61-0380 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2561 : 61-0161 ขอประชาสัมพันธ์และปิดโปสเตอร์เข้าศึกษาต่อระดับ : 61-0272 ประชาสัมพันธ์โครงการ Leadership Development Program : 61-0215 รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน : 61-0176 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาศึกษา 2560 เข้าอบรมการใช้ระบบโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries Online : - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ : 61-b0022 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครมิสแกรนด์นครสวรรค์ 2018 : 60-1623 เชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต : 60-1621 เชิญชวนนักศึกษาฝึกงาน ณ ที่ทำการปกครอง อ.พรานกระต่าย : 60-1514 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 : 60-0746 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนทิสโก้ประจำปีการศึกษา 2560 : 60-0730 ส่งข้อมูลการเกณฑ์ทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี กระทรวงกลาโหม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจร่างกายทหารกองเกินที่มีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นหญิง ก่อนการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 : 60-1364 รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิต พนักงานควบคุมคุณภาพ พนักงานประกันคุณภาพ : 60-1353 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาฝึกงาน : 60-1317 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 : 60-0587 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ : 60-0577 ขอให้รับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา : 60-0576 ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการ : 60-1173 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบีช รีสอร์ท รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ : 60-1172 ขอเชิญร่วมประกวดวงดนตรีในรายการ "BAO YOUNG BLOOD ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต" Season 4 : - ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 : 60-0539 การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) วันเด็กแห่งชาติ : 60-1152 การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ : 60-1151 โซลูชั่นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ (Online) หลักสูตร CEFR : - รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา : 60-1110 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดหางาน : 60-1054 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ เดือนาิงหาคม - พฤศจิกายน 2560 : 60-0492 การเปิดจองรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560 : 60-0483 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA Mascot Contest 2017 (กรณีขยายเวลารับผลงานประกวด) : 60-1044 ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการเรียนการสอนและฝึกภาษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Speexx) : 60-0445 โครงการผลิตสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน "สื่อศิลป์ ปี 5 ตอน Human Rights / แลต๊ะ แลใต้" : 60-0937 การแข่งขันสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (Commercial Clip) : 60-0935 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 : 60-0934 เชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี เถ้าแก่ขั้นเทพ : 60-0933 รับสมัครนักศึกษาสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 : - ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 32 : 60-0541 โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม "เทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี" : 60-0540 การสอบประกันคุรภาพด้านคอมพิวเตอร์ประจำเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 : 60-0146 โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย : 60-0175 เชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2017" : 60-0064 การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560 : 60-0147 ขอเชิญเข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 7 ปี 2560 : 60-0042 โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปี 9 : 60-0025 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 : 60-0009 โครงการพบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ : 60-0008 ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน / ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย : 60-0001 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน : 60-0005 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 : 59-1454 ขอเชิญรับชมสารคดีเทิดพระเกียรติ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ : 59-0800 เชิญส่งบทความวิจัย/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ : 59-1438 เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 : 59-1437 แจ้งแนวปฏิบัติในการจองรายวิชาเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต : 59-0776 รับสมัครสอบชิงทุนประจำปี 2560 : 59-1386 ขอเรียนเชิญชมภาพยนต์ New Year s Gift : 59-1384 การสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2 2559 : 59-0756 ขอความอนุเคราะห์รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : 59-1361 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : 59-1362 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5,000 อัตรา : 59-1359 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา : 59-0723 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาใช้ระบบคำร้องออนไลน์ : 59-0710 โครงการ "ส่งเสริมความรู้สู่อุตสาหกรรม 4.0 และ Industrial Robot เต็มรูปแบบ" : 59-1230 เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนโปรแกรม PLC BECKHOFF : 59-1225 เชิญเข้าร่วมประกวดหนังสั้น @สคบ. : 59-1219 เชิญส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 : 59-1216 โครงการ การจัดประชุมวิชาการ "เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1" : 59-1215 กำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (รหัสนักศึกษา 59) : 59-0641 เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th ICADA 2017-SSIS : 59-1195 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" : 59-1188 กิจกรรมประกวด ภายใต้โครงการลมหายใจไร้มลทิน : 59-1184 เชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวด Music Talent ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 59-1199 บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู๊ดแอนด์เบเกอรี่ จำกัด มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน : 59-1198 แจ้งนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 รับบัตรประจำตัวนักศึกษา คณะเทคโนฯ วันที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 9.00 -11.00น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 : 59-0625 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.โท - ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 : 59-1165 บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง : 59-1157 การขอรับนักศึกษาฝึกงาน โครงการ "จากนักศึกษาฝึกงานสู่พนักงานต้นแบบ" : 59-1156 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นครสวรรค์ จัดกิจกรรมประกวดพวงมาลาในวันพิธีถวายราชสักการะในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 : 59-1148 โครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 : 59-1139 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 : 59-1135 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา : 59-1132 เชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : 59-1125 เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้ารวมประกวด โครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2560 : 59-1112 บริษัท เอส.พีฟาร์ม จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 10 อัตรา : 59-1092 ขอเชิญร่วมการประกวดเรื่องสั้นแอนิเมชั่น / บริษัทโอเคแมส จำกัด : 59-1033

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นักศึกษาควรรู้

ระเบียบคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ว่าด้วยเงินยืมเพื่อศึกษาสำหรับนักศึกษา พ.ศ.2562 กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาเข้าห้องสอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤษของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2559

อาจารย์ที่ปรึกษา