ข่าวประชาสัมพันธ์


ที่   หัวข้อข่าว
1  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
2  แต่งตั้งวิทยากรโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ผศ.ดร.ยุวดี)
3  โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้าน โลจิสติกส์และซับพลายเชน (ผศ.ปิยะกิจ)
4  แต่งตั้งวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (พัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้ง สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี) กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (อ.พรพรรณ, อ.ชื่นจิต)
5  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2563
6  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC-2019) (ฉบับที่ 2)
7  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเผ้าระวังการะบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV)
8  แต่งตั้งวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชน โครงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถตอ[สนองต่อความต้องการของประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (อ.ปิยลาภ, อ.จักราวุฒิ, ผศ.วีระชาติ, ผศ.ดร.ธีรพจน์, ผศ.ถิรายุ, อ.เสกสิทธิ์)
9  ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบตามกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
10  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การบริหารจัดการเงินคงเหลือของหน่วยงาน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
11  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง วิธีการขอต่อเวลาราชการ และการยื่นแสดงความจำนงขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2562
13  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562
14  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือส่งประจำส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการสอบ เบี่้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ.2561
16  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2561
17  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ.2561
18  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2561
19  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การบริหารงานกองทุนวารสารวิชาการ พ.ศ.2561
20  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา” (ผศ.รพีพัฒน์ ผู้รับผิดชอบ)
21  แต่งตั้งวิทยากรโครงการ "การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน (อ.ชื่นจิต, อ.ดร.สุจิตรา, อ.ดร.สว่าง, ผศ.ปิยะกิจ, ผศ.กฤษณะ)
22  แต่งตั้งวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบ้านบางเดื่อ) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (อ.พรพรรณ, อ.ชื่นจิต)
23  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โครงการการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น "พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคล" (อ.จักราวุฒิ ผู้รับผิดชอบ)
24  แต่งตั้งคณะกรรมกาปฏิบัติหน้าที่โครงการการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น "จิตอาสา (ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก (อ.จักราวุฒิ ผู้รับผิดชอบ)
25  แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ภาคเรียนที่ 2/2562)
26  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP” (ผศ.ดร.ยุวดี ผู้รับผิดชอบ)
27  แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา (ผศ.อนุสรณ์, อ.สุริยา, ผศ.นัฐพันธ์, ผศ.ดร.ศิปปวิชญ์กร, อ.จุติพรรษ์, ผศ.ปฐมพงค์)
28  แต่งตั้งวิทยากรโครงการยกระดับศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (ผศ.กฤษณะ, ผศ.นัฐพันธ์, ผศ.อนุสรณ์, อ.จุติพรรษ์)
29  แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม สร้างองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ.นพดล, อ.เพ็ญนภา)
30  แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพ และอาชีพเสริมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน (ผศ.จามรี, อ.จุติพรรษ์, อ.เพ็ญนภา)

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ครั้งที่ : 2/2560    วันที่ประชุม :27 มิถุนายน 2560 ครั้งที่ : 1/2560    วันที่ประชุม :1 มีนาคม 2560 ครั้งที่ : 10/2559    วันที่ประชุม :14 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ : 9/2559    วันที่ประชุม :9 พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ : 8/2559    วันที่ประชุม :7 กันยายน 2559 ครั้งที่ : 7/2559    วันที่ประชุม :24 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ : 6/2559    วันที่ประชุม :17 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ : 5/2559    วันที่ประชุม :7 กรกฎาคม 2559 ครั้งที่ : 4/2559    วันที่ประชุม :1 มิถุนายน 2559 ครั้งที่ : 3/2559    วันที่ประชุม :26 เมษายน 2559 ครั้งที่ : 2/2559    วันที่ประชุม :3 กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ : 1/2559    วันที่ประชุม :11 มกราคม 2559 ครั้งที่ : 12/2558    วันที่ประชุม :2 ธันวาคม 2558 ครั้งที่ : 11/2558    วันที่ประชุม :11 พฤศจิกายน 2558 ครั้งที่ : 10/2558    วันที่ประชุม :7 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ : 9/2558    วันที่ประชุม :23 กันยายน 2558 ครั้งที่ : 8/2558    วันที่ประชุม :2 กันยายน 2558 ครั้งที่ : 7/2558    วันที่ประชุม :5 สิงหาคม 2558 ครั้งที่ : 6/2558    วันที่ประชุม :22 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ : 5/2558    วันที่ประชุม :1 กรกฎาคม 2558 ครั้งที่ : 4/2558    วันที่ประชุม :26 พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ : 3/2558    วันที่ประชุม :6 พฤษภาคม 2558 ครั้งที่ : 2/2558    วันที่ประชุม :8 เมษายน 2558 ครั้งที่ : 1/2558    วันที่ประชุม :25 กุมภาพันธ์ 2558

คำสั่ง/ประกาศ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ [63-0300] แต่งตั้งวิทยากรโครงการ การพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (ผศ.ดร.ยุวดี) [63-0297] โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนากำลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้าน โลจิสติกส์และซับพลายเชน (ผศ.ปิยะกิจ) [63-0279] แต่งตั้งวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (พัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้ง สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จำกัด อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี) กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (อ.พรพรรณ, อ.ชื่นจิต) [63-0279] แต่งตั้งวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชน โครงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถตอ[สนองต่อความต้องการของประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (อ.ปิยลาภ, อ.จักราวุฒิ, ผศ.วีระชาติ, ผศ.ดร.ธีรพจน์, ผศ.ถิรายุ, อ.เสกสิทธิ์) [63-271] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวา” (ผศ.รพีพัฒน์ ผู้รับผิดชอบ) [63-269] แต่งตั้งวิทยากรโครงการ "การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน (อ.ชื่นจิต, อ.ดร.สุจิตรา, อ.ดร.สว่าง, ผศ.ปิยะกิจ, ผศ.กฤษณะ) [63-246] แต่งตั้งวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบ้านบางเดื่อ) กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (อ.พรพรรณ, อ.ชื่นจิต) [63-245] แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่โครงการการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น "พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคล" (อ.จักราวุฒิ ผู้รับผิดชอบ) [63-244] แต่งตั้งคณะกรรมกาปฏิบัติหน้าที่โครงการการบริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น "จิตอาสา (ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก (อ.จักราวุฒิ ผู้รับผิดชอบ) [63-243] แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ภาคเรียนที่ 2/2562) [63-038] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP” (ผศ.ดร.ยุวดี ผู้รับผิดชอบ) [63-035] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา (ผศ.อนุสรณ์, อ.สุริยา, ผศ.นัฐพันธ์, ผศ.ดร.ศิปปวิชญ์กร, อ.จุติพรรษ์, ผศ.ปฐมพงค์) [63-034] แต่งตั้งวิทยากรโครงการยกระดับศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน (ผศ.กฤษณะ, ผศ.นัฐพันธ์, ผศ.อนุสรณ์, อ.จุติพรรษ์) [63-033] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม สร้างองค์ความรู้เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (อ.นพดล, อ.เพ็ญนภา) [63-032] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม ส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพ และอาชีพเสริมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในการแก้ไขปัญหาความยากจน (ผศ.จามรี, อ.จุติพรรษ์, อ.เพ็ญนภา) [63-031] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายวิศวกรรมสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (อ.ดร.ภริตา ผู้รับผิดชอบ) [63-030] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายวิศวกรรมสัมพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม (อ.ดร.ภริตา ผู้รับผิดชอบ) [63-029] แต่งตั้งวิทยากรโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (ผศ.ดร.ยุวดี) [63-027] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาแรด (ผศ.ดร.ณิชา, อ.พรพรรณ) [63-026] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อบรมพัฒนาทักษะการจัดการฟาร์มและอาหารสัตว์มืออาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) (ผศ.ธันวา ผู้รับผิดชอบ) [63-025] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการ การสร้างเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีและความรู้ของบัณฑิต โดยการศึกษาจากสถานการณ์จริง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลหุ่นยนต์การเกษตร (ผศ.ปฐมพงค์ ผู้รับผิดชอบ) [63-024] แต่งตั้งวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอดสารพิษบ้านบางเดื่อ (อ.พรพรรณ, อ.ชื่นจิต) [63-023] แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (ภาคเรียนที่ 2/2562) [63-022] แต่งตั้งวิทยากร โครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP” (ผศ.นัฐท์ธีรนนช์) [63-021] แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP” (ผศ.รพีพัฒน์ ผู้รับผิดชอบ) [63-020] แต่งตั้งวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อ.เสกสิทธิ์, ผศ.ณัฐเศรษฐ์, ผศ.โกเมน) [63-019] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาแรด (ผศ.ดร.ณิชา, อ.พรพรรณ) [63-018] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาแรด (ผศ.ดร.ณิชา, อ.พรพรรณ, ผศ.เบญจพร) [63-017] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด (ผศ.จิรทัศน์) [63-014] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด (อ.จุติพรรษ์) [63-013] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมที่ 5 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด (ผศ.จิรทัศน์, รศ.ไพฑูรย์) [63-012] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกิจกรรมที่ ๒ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูฝอยกรอบ (ผศ.อนุสรณ์, ผศ.ปฐมพงค์, อ.จุติพรรษ์, ผศ.จิรทัศน์, ผศ.นัฐพันธ์, ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร) [63-011] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ผศ.จามรี, ผศ.ชนณภัส) [63-010] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (อ.ชื่นจิต, อ.พรพรรณ) [63-009] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (อ.นพดล, อ.เพ็ญนภา) [63-008] แต่งตั้งวิทยากรโครงการ "การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน (ผศ.จามรี) [63-002] แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบตามกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1-2562 [ -] ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์และวันหยุด ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [-] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การบริหารงานกองทุนวารสารวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๑ [61-0715] แต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี "สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม" [61-133] แต่งตั้งอาจารย์นิเทศสาขาวิชา (ไฟฟ้า) [61-0141] ขั้นตอนการเลือกสรรบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ [61-0027] แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบตามกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 [ -] เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [61-0001] กำหนดเวลากิจกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์และวันหยุด ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 [ -] ประกาศคณะฯ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมทางวิชาการและวันหยุด ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 [ -] แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบตามกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 [-] ประกาศคณะ เรื่อง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการปฏิบัติงานของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 [ -]

คำสั่ง/ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเงินเดือน พ.ศ.2563 [63-02-20] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC-2019) (ฉบับที่ 2) [63-02-28] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเผ้าระวังการะบาดของไวรัสโคโรน่า Coronavirus (2019-nCoV) [63-01-28] ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดสอบตามกำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 [ -] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การบริหารจัดการเงินคงเหลือของหน่วยงาน จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย [62-544] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง วิธีการขอต่อเวลาราชการ และการยื่นแสดงความจำนงขอต่อเวลาราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [62-472] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2562 [62-464] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562 [62-435] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสือส่งประจำส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [62-276] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนการอ่านผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการสอบ เบี่้ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ.2561 [62-037] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนคสวรรค์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2561 [62-036] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการจัดการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ พ.ศ.2561 [62-035] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2561 [62-034] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย การบริหารงานกองทุนวารสารวิชาการ พ.ศ.2561 [61-715] กำหนดการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 [62-0116] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๒" [61-0785] ผลการพิจารณาการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการหอพักเทวาพิทักษ์ และคอนโด(ย่านมัทรี) [61-0781] ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [61-0780] รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการหยั่งเสียงเป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [61-0779] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พ.ศ.2561 [61-762] ขอให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "วันชาติ" [61-0737] การจัดผู้เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ หอเทวาพิทักษ์ [61-0736] การหยั่งเสียงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [61-0727] ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [61-0719] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๖๑ [61-0716] แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [61-0714] ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเพื่อก้าวสู่การทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) [61-680] การกำหนดรายชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.๒๕๖๑ [61-0656] ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยที่พักอาศัยย่านมัทรี [61-0665] ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET ประจำปีการศึกษา 2561 [61-514] ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ [61-429] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 [ -] ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และสายสนับสนุน (ยกเว้นสายบริการ) เข้าร่วมประชุม [61-404] รวมกฏหมายออกตามความในพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 [61-0377] แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการ และพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [61-0300] ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการ 1-9 มิ.ย.61 มอดินแดงเกมส์ ม.ขอนแก่น [61-0290] การให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [61-0289] ให้นักศึกษา กศ.บป. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สรงน้ำองค์พระสัพพัญญูฯ [61-0215] ประกาศหยั่งเสียงผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม [61-211] ยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย [61-210] ที่พักอาศัยว่าง (บ้านแถวพื้นที่ย่านมัทรี ห้องที่ 8) [61-0165] ให้นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา [61-0164] ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศบป) พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (เพิ่มเติม) [61-0163] แนวปฏิบัติการเบิก-จ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561 [61-0105] การกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ.2561 [61-0106] กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนศ.ภาค กศ.บป ประจำปีการศึกษา 2 2560 [61-087] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยเรื่องรับ-จ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่4) [61-0054] กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรในสถาบัน/สำนัก/ศูนย์ ปี พ.ศ.2561 (ฉบับแก้ไข)) [61-0030] ประกาศ ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้อำนวยศิลปะและวัฒนธรรม [60-0020b] ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เจตนารมณ์ตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(พ.ศ.2560-2564) [ -] นโยบายการดำเนินงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [ -] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2560 [60-0823] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี พ.ศ.2560 [60-0822] ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดบุคคลเข้าพักในสถานที่พักอาศัย พ.ศ.2560 [60-0821] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 [60-0820] การสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ [60-811] การสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0805] การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 [60-0804] มาตราฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2560 [60-0803] แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0779] ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายลูกจ้าง [60-0766] แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [60-0750] รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายลูกจ้างเฉพาะส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0732] การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารเทวาทิทักษ์ (ห้องเดี่ยว) [60-0728] การพิจารณาบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีบ้านแถวเขาแรด หลังที่ 6 [60-0726] การพิจารณาบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารที่พักอาศัยบุคลากรพื้นที่ย่านมัทรี (ห้องชุดพิเศษ 2 ห้องนอน) [60-0723] แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้่าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559 [60-700] กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคกศ.บป ประจำภาคการศึกษา 1/2560 [60-0695] กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 2/2560 [60-0694] รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้่อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [60-0687] ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา [60-0686] มาตรฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2560 [60-0644] แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ฉบับใหม่) [60-0655] การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [60-0650] แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [60-0649] แนวปฏิบัติในการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [60-0649] แนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [60-0648] ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0583] แนวทางการบริหารจัดการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0568] การประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์จากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 6 ก.ย.60 [60-0560] ประกาศ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา [60-0557] แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำเรื่องเบิกค่าสอนเกินภาระงาน [60-0555] การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0527] หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พศ 2559 [60-0498] การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 [60-0474] คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2560 [60-0473] ว่าด้วย การบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) พ.ศ.2560 [60-0472] แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0459] แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [60-0662] มอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี [60-0441] ประกาศ มร.นว. เรื่อง อัตราค่าสอนพิเศษนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงวันที่ 1 มิ.ย.2560 [ -] ประกาศ มร.นว.การกำหนดภาระงาน วิธีรการคิดภาระงาน และการปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559 [-]

โครงการที่อนุมัติแล้ว

59-001 โครงการกิจการนักศึกษา

การพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2561 [ -] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 [-] แบบประเมินผลการประเมินการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ [-] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557 [58-0062] ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 [59-0218] เอกสารแนบท้าย ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 [ -] ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 [-] คู่มือ การเขียนผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปี 2556 [-]