แบบฟอร์มงานธุรการ
บันทึกข้อความ
ขออนุญาตไปราชการ
ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบขอนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาไปต่างประเทศ
แบบใบลาไปต่างประเทศ (ส่วนตัว)
คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบขอสลิปเงินเดือน
แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ ห้องประชุม
แบบฟอร์มขอออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มขอออกคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร
แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน
แบบขอหนังสือรับรองเพื่อขอทำ VISA
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนแบบออนไลน์
ขออนุญาตไปราชการ (ไฟล์ pdf)
แบบฟอร์มขอใช้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และแปรรูปอาหาร