แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.7 เกณฑ์การประเมิน

แบบฟอร์มงานธุรการ

บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แบบขอนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษาฝึกอบรม ดูงาน แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน / รับรองการทำงาน ใบลาพักผ่อน ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว แบบใบลาไปต่างประเทศ แบบใบลาไปต่างประเทศ (ส่วนตัว) คำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แบบขอสลิปเงินเดือน แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ ห้องประชุม แบบฟอร์มขอออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ แบบฟอร์มขอออกคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร