คณะกรรมการประจำคณะรศ.ดร.ธวัช   พะยิ้ม
ประธานกรรมการประจำคณะ
: 2302
: tawatpayaim@hotmail.com, tawat.p@nsru.ac.th


ผศ.วีระชาติ   จริตงาม
รองประธานกรรมการประจำคณะ
: 2301
: weerachat.j@nsru.ac.th


ผศ.กรรณิการ์   มิ่งเมือง
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: eng_ooysan@hotmail.com, kannika.m@nsru.ac.th


ผศ.ชัชชัย   เขื่อนธรรม
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: chatchai.k@nsru.ac.th, ch2_k@hotmail.com


อ.เสกสิทธิ์   รัตนสิริวัฒนกุล
กรรมการประจำคณะ ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2301
: seksit_r@hotmail.com


อ.ดร.พรพรรณ   จิอู๋
กรรมการประจำคณะ ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
: 2301
: pheung.j@hotmail.com, phornpan.j@nsru.ac.th


ผศ.ดร.ธีรพจน์   แนบเนียบ
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: t.tru@hotmail.com, teerapod.n@nsru.ac.th


อ.ดร.จักราวุฒิ   เตโช
กรรมการประจำคณะ
: 2301
: chakkrawut.t@nsru.ac.th


ผศ.ดร.ประทุมทอง   ไตรรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


ผศ.ศิวัฒน์   กมลคุณานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


ดร.ประกิจ    ณรงค์ตะณุพล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


นางสาวทรงศรี    อิสสรมาลา
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


ผศ.ประทีป   แก้วเหล็ก
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


คุณวิรงค์   วณิชย์นิรมล
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำคณะ
:
:


นางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
เลขานุการกรรมการประจำคณะ
: 2301
: bowboss4@gmail.com
คณะกรรมการบริหารคณะรศ.ดร.ธวัช   พะยิ้ม
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2302
: tawatpayaim@hotmail.com, tawat.p@nsru.ac.th


ผศ.วีระชาติ   จริตงาม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
: 2301
: weerachat.j@nsru.ac.th


ผศ.กรรณิการ์   มิ่งเมือง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
: 2301
: eng_ooysan@hotmail.com, kannika.m@nsru.ac.th


ผศ.ชัชชัย   เขื่อนธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
: 2301
: chatchai.k@nsru.ac.th, ch2_k@hotmail.com


ผศ.มาศสกุล   ภักดีอาษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและ WiL
: 2301
: massakul@hotmail.com, massakul.p@nsru.ac.th


ผศ.ดร.ศรัณยา   เพ่งผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
: 2301
: Psarunya1@gmail.com


ผศ.นพดล   ชุ่มอินทร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
: 2301
: noppadol@nsru.ac.th


อ.ปิยลาภ   มานะกิจ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแนะแนวประชาสัมพันธ์
: 2301
: Piyalap.m@nsru.ac.th


ผศ.รพีพัฒน์   มั่นพรม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อและนวัตกรรม, หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
: 2301
: raphiphat@nsru.ac.th


ผศ.จิรทัศน์   ดาวสมบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการระยะสั้น
: 2301
: jiratach@nsru.ac.th


อ.เสกสิทธิ์   รัตนสิริวัฒนกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายธุรกิจจำลองและเศรษฐกิจพอเพียง
: 2301
: seksit_r@hotmail.com


อ.ดร.พรพรรณ   จิอู๋
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
: 2301
: pheung.j@hotmail.com, phornpan.j@nsru.ac.th


ผศ.ดร.ธีรพจน์   แนบเนียบ
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2301
: t.tru@hotmail.com, teerapod.n@nsru.ac.th


อ.ดร.จักราวุฒิ   เตโช
ห้วหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
: 2301
: chakkrawut.t@nsru.ac.th


ผศ.ชื่นจิต   พงษ์พูล
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
: 2301
: toey_264@hotmail.com, chuenjit.p@nsru.ac.th


ผศ.ณัฐเศรษฐ์   น้ำคำ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
: 2301
: nuttasate@hotmail.com


ผศ.สนธยา   แพ่งศรีสาร
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
: 2301
: Sonthaya_Khonwan@hotmail.com


ผศ.เพ็ญนภา   มณีอุด
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์
: 2301
: pennapa@nsru.ac.th


ผศ.ดร.เทิดพันธุ์   ชูกร
ห้วหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
: 2301
: neodeaw@gmail.com


ผศ.ถิรายุ   ปิ่นทอง
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
: 2301
: Volt-energy@hotmaul.com, thirayu.p@nsru.ac.th


ผศ.ปฐมพงค์   จิโน
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร
: 2301
: jino.pathompong@gmail.com


ดร.สว่าง   แป้นจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
: 2301
: sawang.p@nsru.ac.th, sawang26@yahoo.com, noombaball@gmail.com


นางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี
: 2301
: bowboss4@gmail.com
แผนยุทธศาสตร์คณะ
แผนปฏิบัติการ
แผนบริหารความเสี่ยง