ขอเทียบโอนรายวิชา

คำร้องขอยกเว้นรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (สำหรับผู้ัที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) คำร้องขอยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือผู้ศึกษาในปริญญาที่ 2) แบบฟอร์มขอเทียบเนื้อหาสาระ รายวิชา กรณี 2 รายวิชา เทียบ 1 รายวิชา แบบฟอร์มขอเทียบเนื้อหาสาระ รายวิชา คำร้องขอยกเว้นรายวิชา (กรณี 2 รายวิชารวมกันขึ้นไปขอยกเว้นรายวิชาใดวิชาหนึ่ง) คำร้องขอยกเว้นรายวิชา (กรณีสถาบันเดิมมีค่าระดับคะแนนแตกต่างกับมหาวิทยาลัย) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน คำร้องขอยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป) คำร้องขอยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับผู้ัที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา

สหกิจศึกษา

คู่มือสหกิจศึกษา NSRU_01.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา NSRU_02.แบบแจ้งรายละเอียดที่พัก NSRU_03. แบบแจ้งรายละเอียดงาน NSRU_04. แบบแจ้งแผนการปฏิบัติสหกิจศึกษา NSRU_05. แบบแจ้งโครงร่าง รายงานการปฏิบัติงาน NSRU_06. แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์ ( ไฟล์ WORD) NSRU_06. แบบบันทึกการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำสัปดาห์ ( ไฟล์ PDF) NSRU_07. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา NSRU_08. แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา NSRU_09. แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน NSRU_10. แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา NSRU_11. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา NSRU_12. สรุปการประเมินผลการเข้าร่วมสหกิจศึกษา NSRU_13. แบบเสนองานสหกิจศึกษา NSRU_14. แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก แบบฟอร์มการขอปฏิบัติงานประสบการณ์ภาคสนาม สหกิจศึกษา หรือ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ