ชื่อ - นามสกุล ผศ.ดร.ศรวณะ   แสงสุข
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชา
ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานะ ข้าราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : ปร.ด.การบริหารการพัฒนา (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : อส.บ.(เทคโนโลยีการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
E-mail anawaras@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1127 อาคาร 11 ชั้น 2

สาขาวิชาการออกแบบ











สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)





สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)





สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)



เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม




สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม






สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม








สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร





สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม






สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน






สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต