ชื่อ - นามสกุล นางสาวพุทธพร   ไสว
สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -
ปริญญาโท : M.Sc.Geographic Information Science University College London, UK, วท.ม.(การจัดการโลจิสติกส์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยชินวัตร
E-mail puttaporn@nsru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 1127 อาคาร 11 ชั้น 2

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต