ชื่อ - นามสกุล รศ.ดร.ฐิตาภรณ์   คงดี
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
ตำแหน่งบริหาร -
ตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : วท.ด.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี : วท.บ.สาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
E-mail jum_pook@hotmail.com
ห้องพักอาจารย์ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต