การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


Card image
การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น กับ เงินุทนวิจัยจากภายนอก
วิทยากรโดย : ศ.ดร.ยุทธนา ขําสุวรรณ์

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ


Card image
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ SCORPUS
โดย : อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์
Card image
การนำเสนอผลงานวิชาการ TCI กลุ่ม 1
โดย : ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
Card image
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ TCI
โดย : ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์

Card image
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ TCI
โดย : ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์
Card image
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ Scorpus
โดย : ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม
Card image
ผลงานทางวิชาการ TCI กลุ่ม 1
โดย : อ.ดร.จักราวุฒิ เตโช

การจัดการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน


Card image
รายวิชางานสิ่งพิมพ์ 2
โดย : ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
Card image
รายวิชาการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม และรายวิชาการควบคุมของเสียและมลพิษอุตสาหกรรม
โดย : ผศ.มาศสกุล ภักดีอาษา
Card image
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 1
โดย : ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
Card image
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย : ผศ.ดร.ชนณภัส หัตถกรรม

Card image
รายวิชาสหกิจศึกษา
โดย : ผศ.จามรี เครือหงษ์
Card image
รายวิชาการตลาดสำหรับงานออกแบบ
โดย : ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
Card image
รายวิชาเทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบ
โดย : ผศ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
Card image
รายวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก
โดย : ผศ.ชนณภัส หัตถกรรม

ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6282402 : เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6272521 : วิศวกรรมความปลอดภัย โดย ดร.สว่าง แป้นจันทร์


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 5233705 : เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน โดย อ.นพดล ชุ่มอินทร์
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.นพดล ชุ่มอินทร์


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 5272201 : หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์ โดย อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.ชื่นจิต พงษ์พูล


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6273413 : การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว โดย ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผลิตภัณฑ์นม ประกอบการเรียนรายวิชา 5274402 : เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ โดย อ.พรพรรณ จิอู๋
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.พรพรรณ จิอู๋


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6182401 : การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 โดย ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ ผศ.ดร.เทิอดันธุ์ ชูกร


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6263432 : การวัดและเครื่องมือวัดพลังงาน โดย อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6273731 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม โดย อ.ปิยลาภ มานะกิจ
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.ปิยลาภ มานะกิจ


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6264458 : การจัดการพลังงานในโรงงาน โดย ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ ผศ.ปฐมพงค์ จิโน


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย


การนำ PBL มาใช้ในวิชาการผลิตไบโอแก๊ส โดย : ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
โหลดเอกสาร

การนำ PBL มาใช้ในวิชาการผลิตไบโอแก๊ส โดย : อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
โหลดเอกสาร

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย


Card image
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
โดย : รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
โหลดเอกสาร
Card image
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
โดย : ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
โหลดเอกสาร
Card image
บูรณาการงานวิจัยสู่การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
โดย : ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
โหลดเอกสาร
Card image
การพัฒนาสื่อการสอนโดย iBook author เรื่อง HYDROPONIC TECHNOLOGY
โดย : อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์
โหลดเอกสาร
Card image
บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) และแหล่งข้อมูลทางการศึกษา
โดย : อาจารย์พุทธพร ไสว
เข้าสู่บทเรียน
โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม


ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและขยายผลศาสตร์พระราชาภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รับทราบปัญหาเพื่อพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ณ วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดภูฐานบ้านคลองตะขาม เพื่อปรับภูมิทัศน์เป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน : 3 ก.พ.65

กิจกรรมจิตอาสา (ค.อ.บ.)ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก ทาสีสื่อเสริมประสบการณ์ ณ โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี : 22 ม.ค.65

โครงการการอบรมส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ : 22 ม.ค.65

ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ : 20-ก.ย.-60

เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย" : 7-มี.ค.-60

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย : 14-ก.ย.-59

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย : 13 มกราคม 2559 ห้องประชุม 1112