คณะกรรมการนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

1. นายกิตติชัย       พลับพลาศรี ประธานนักศึกษาสาขา
2. นายณัฐวุฒิ       โดรณ รองประธานและเลขานุการนักศึกษา
3. น.ส.รัตนา       แพรศรี หัวหน้าห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 4
4. นายศุภฤกษ์       นนทสุข รองหัวหน้าห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 4
5. น.ส.อมรรัตน์       ลือชา หัวหน้าห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 3
6. น.ส.ชญานันท์       นวกุล รองหัวหน้าห้องนักศึกษาชั้นปีที่ 3
7. หัวหน้าห้องชั้นปีที่ 1
8. รองหัวหน้าห้องชั้นปีที่ 1