หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554


ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี / คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1.ชื่อหลักสูตร
 
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :
Bachelor of Science Program in Agriculture
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ภาษาไทย :
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) เทค่โนโลยีการผลิตสัตว์
ชื่อย่อ : วท.บ.(เกษตรศาสตร์) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ภาษาอังกฤษ :
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agriculture) Animal Technology
ชื่อย่อ : B.Sc. (Agriculture) Animal Technology
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
5. รูปแบบหลักสูตร
 
      5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 4 ปี
      5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
      5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
      5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยเฉพาะ
      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้
 
1. นักวิชาการเกษตร สัตวบาล ประมง ภาครัฐ
2. นักวิชาการเกษตร สัตวบาล ประมง ภาคเอกชน
3. นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายภาคเอกชน
5. นักธุรกิจ / ที่ปรึกษาด้านการเกษตร
6. ประกอบอาชีพส่วนตัว