ประวัติชื่อ - นามสกุล ผศ.กฤษณะ   ร่มภูชัยพฤกษ์
สถานะ พนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งบริหาร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ตำแหน่วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก : -

ปริญญาโท : วศ.ม.(วิศวกรรมพลังงาน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail krissana@nsru.ac.th
ห้องพัก อาคาร 11 ชั้น 4

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช)ผศ.นพดล   ชุ่มอินทร์
: 2301
: noppadol@nsru.ac.th


อ.ดร.สุกัญญา   สุจริยา
: 2301
: ssujariya@yahoo.com, sukanya.nsru@gmail.com


ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์   เย็นจิตต์
: 2301
: punnawich.yenjit@gmail.com


ผศ.ดร.ศรัณยา   เพ่งผล
: 2301
: Psarunya1@gmail.com

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)รศ.ธันวา   ไวยบท
: 2301
: thunwa_art@hotmail.com


ผศ.ดร.ชนณภัส   หัตถกรรม
: 2301
: hattakum.2@gmail.com


รศ.ดร.ฐิตาภรณ์   คงดี
: 2301
: jum_pook@hotmail.com, t.khongdee@gmail.com

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)รศ.จามรี   เครือหงษ์
: 2301
: aggie39_kku@hotmail.com, jamree.k@nsru.ac.th


อ.สุรภี   ประชุมพล
: 2301
: pee_nine@hotmail.com, surapee.p@nsru.ac.th


อ.ธนบดี   ปิ่นทศิริ
: 2301
: Pintasiri678@gmail.com, Thanabodee678@gmail.com

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารผศ.เบญจพร   รอดอาวุธ
: 2301
: benchapornrot@hotmail.com


ผศ.ดร.ประภาดา   พันธ์สดประภา
: 2301
: imerb@nsru.ac.th


ผศ.ชื่นจิต   พงษ์พูล
: 2301
: toey_264@hotmail.com, chuenjit.p@nsru.ac.th


ผศ.ดร.พรพรรณ   จิอู๋
: 2301
: pheung.j@hotmail.com, phornpan.j@nsru.ac.th


ผศ.ดร.ณิชา   กาวิละ
: 2301
: nichakawila@hotmail.com, nicha.k@nsru.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกผศ.ดร.ยุวดี   ทองอ่อน
: 2301
: y.thong09@gmail.com, yudee24@hotmail.com


ผศ.ดร.เพียงพิศ   ชะโกทอง
: 2301
: phiengpit@nsru.ac.th


รศ.ดร.ธวัช   พะยิ้ม
: 2302
: tawatpayaim@hotmail.com, tawat.p@nsru.ac.th


ผศ.เพ็ญนภา   มณีอุด
: 2301
: pennapa@nsru.ac.th


ผศ.จิรทัศน์   ดาวสมบูรณ์
: 2301
: jiratach@nsru.ac.th

สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจรศ.พรรษประเวศ   อชิโนบุญวัฒน์
: 2301
: passaprawas@nsru.ac.th


ผศ.นัฐท์ธีรนนช์   รอดชื่น
: 2301
: marnad.r@nsru.ac.th


ผศ.ดร.สุจิตรา   อยู่หนู
: 2301
: sujitra@nsru.ac.th


ผศ.รพีพัฒน์   มั่นพรม
: 2301
: raphiphat@nsru.ac.th


ผศ.ดร.กันยาพร   กุณฑลเสพย์
: 2301
: kanyaporn@nsru.ac.th

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมผศ.ดร.ศรวณะ   แสงสุข
: 097-9245803
: sarawana.s@nsru.ac.th


ผศ.สนธยา   แพ่งศรีสาร
: 2301
: Sonthaya_Khonwan@hotmail.com


อ.ดร.ชัญญพัชร์   จารุวัชรเศรษฐ์
: 2301
: chanyaphat.jar@hotmail.com


ผศ.อาสาฬห์   อุตตาลกาญจนา
: 2301
: AsanUttankanchana@gmail.com

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรศ.ณัฐเศรษฐ์   น้ำคำ
: 2301
: nuttasate@hotmail.com


ผศ.ดร.สิปปวิชญ์กร   สิทธิอัครานนท์
: 2301
: santi.p@nsru.ac.th


อ.มนตรี   ใจเยี่ยม
: 2301
: montree.j@nsru.ac.th


ผศ.โกเมน   หมายมั่น
: 2301
: komain.m@nsru.ac.th


ผศ.เสกสิทธิ์   รัตนสิริวัฒนกุล
: 2301
: seksit_r@hotmail.com


อ.กฤษณะ   ยอดนิล
:
: -

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม


สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม


สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานผศ.วีระชาติ   จริตงาม
: 2301
: weerachat.j@nsru.ac.th


ผศ.ปิยลาภ   มานะกิจ
: 2301
: Piyalap.m@nsru.ac.th


ผศ.ถิรายุ   ปิ่นทอง
: 2301
: Volt-energy@hotmaul.com, thirayu.p@nsru.ac.th


ผศ.ดร.จักราวุฒิ   เตโช
: 2301
: chakkrawut.t@nsru.ac.th


ผศ.ดร.ธีรพจน์   แนบเนียน
: 2301
: t.tru@hotmail.com, teerapod.n@nsru.ac.th


อ.ภานุพล   ไตรรัตน์
:
: -

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

เจ้าหน้าที่สายสนุบสนุนนางสุประวีณ์   สิทธิอัครานนท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 2301
: bowboss4@gmail.com


นางสาวเยาวเรศ   ภูเมืองปาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 2301
: yaowarate@nsru.ac.th


นางสาวคณกร   โพธิ์ใบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 2301
: somluck.p@nsru.ac.th


นางสาวศศิธร   พรมอยู่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
: 2301
: Sasithone.p@nsru.ac.th


นางอุทุมพร   ธะในสวรรค์
นักวิชาการศึกษา
: 2301
: khaeonikhom@hotmail.com


นางสาวปิยนุช   ภูกันแก้ว
นักวิทยาศาสตร์
:
: piyanuch.p@nsru.ac.th


นางสาวมยุรา   สิทธิ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
: 2301
: mgift33@hotmail.com


นายดรัณภพ   อุดไชย
นักวิทยาศาสตร์
: 2301
: daranphob.u@nsru.ac.th


นางมัณฑนา   ปิยะภาณี
นักวิชาการพัสดุ
: 2301
:


นายมนตรี   ทองเชื้อ
นักวิชาการสัตวบาล
: 2301
: montree.t@nsru.ac.th


นายธนภัทร   บุญมี
นักวิทยาศาสตร์
: 2301
: -


นายธนาธร   ศักดิ์ดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการกลาง
: 2301
: -


นางสาวสุกัญญา   ระวีวรรณ
แม่บ้าน
: 2301
:


น.ส.มนทกานต์   เรืองสังข์
แม่บ้าน
: 2301
:


นางนงนภัส   พิมขาว
แม่บ้าน
: 2301
:


นางสาวขวัญเรือน   แซ่อึ้ง
แม่บ้าน
: 2301
: