ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกที่สิงคโปร์โพสต์เมื่อวันที่ : 7 สิงหาคม 2560
ไฟล์แนบ : 20627033_1929767510595956_3315111318288662179_o.jpg 20615771_1929767507262623_288132620875870698_o.jpg 20626557_1929767513929289_835352124268287638_o.jpg 20616040_1929767610595946_9054616522939758557_o.jpg p1210410.jpg p1210416.jpg p1210419.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ "การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไว้ใช้เอง (เมล็ดพันธุ์ข้าว)"

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปรรูปสัตว์น้ำจืด”

ประกาศคณะกรรมการหยั่งเสียง คณบดีฯ

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การผลิตผักปลอดภัยโดยวิธีผสมผสาน"

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่า”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การจัดการฟาร์ม การผลิตอาหารข้น แร่ธาตุก้อนเพื่อลดต้นทุน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการเลี้ยงแพะ-แกะ”

นักศึกษาสาขาออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารองอันดับ 1 The best Practice ชุมชนต้นแบบ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนนี้ “แผนพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”

ผศ.วัชระ ชัยสงคราม ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.สุจิตรา อยู่หนู ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.นพดล ชุ่มอินทร์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CIV)

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรมร่วมประกวด การออกแบบ เสื้อ “105 ปี ตรุษจีนปากน้ำโพ”

สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารางวัลชมเชยในการแข่งขัน โจทย์ท้าประลอง Creative Idea ประจำเดือน กันยายน 2563

ทีมหุ่นยนต์ Ind.Dragon Robot ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย

สาขาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ และรางวัล Popular vote

รศ.ดร.ธวัช พะยิ่ม ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ชื่นจิต พงษ์พูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 และ รางรัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เรียนเชิญร่วม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๕ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

ผศ.เพ็ญนภา มณีอุด ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

การเลื่อนการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) และการรายงานตัวเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 4)

มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

แนวทางปฏิบัติการสอบปลายภาคการศึกษา 2-2562 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVOD-19

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVIC-2019)

รับสมัครและกำหนดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

หลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำบัตเตอร์เค้กและแต่งหน้าเค้ก

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับโล่รางวัล The Best ในโครงการ ธนาคารออมสิน "ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Pluss" ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุกัญญา สุจริยา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน

จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจกีฬา E-Sports สมัครแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"

ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.สมชาย ศรีพูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

จำหน่ายไข่ไก่-ไข่เป็ด อารมณ์ดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Nakhonsawan Photo Art Workshop #1

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชือผู้ลงสมัครรับการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการทดสอบทักษะทางด้านประสาทสัมผัส

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จำหน่ายลูกกบนา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"

โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ

โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"

อาจารย์และนักศึกษา ทีม IND.Dragon NSRU ROBOT คว้า 3 รางวัล การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot Games ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

เตียมลมอัจฉริยะ

แผ่นแปะกันยุงสมุนไพรประหยัดพลังงาน จากเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยและตู้อบรังษีแสงอาทิตย์ จากพลังงานแสงอาทิตย์

อ.จักราวุฒิ เตโช ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม

อาจารย์ภายในคณะไดัรับรางวัล

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกที่สิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายปลาสวยงาม ไรน้ำนางฟ้า

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนการศึกษา

กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,224 คน และอาจารย์ 40 คน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในภูมิลำเนาของตนเอง (มีค่าตอบแทน)

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2560

IND.DRAGON NSRU ROBOT Team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

นายวีรภัทร์ วรวัฒน์ชยะกุล นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัล

โครงการสร้างแนวคิด ในการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษา #เปลี่ยนวิจัยบนหิ้งมาขึ้นห้าง ครั้งที่ 2

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รับรางวัลดีเด่น

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

ทีมงานวิศวกรรมพลังงาน ส่งมอบพร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งาน "รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์"ให้กับชุมชน

นายวีระวุฒ นิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้เป็นผู้แทนระดับหน่วยงาน การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์

นายกาสัย แก้วสม คว้าเหรียญเงิน กีฬาคาราเต้โดชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ IND.ET NSRU ROBOT 2017

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แจ้งนักเรียนที่รายงานเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัล

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

อ.โกเมน หมายมั่น ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ทีม IndDragon NSRU Robot (อินด์ดราก้อน เอนเอสอาร์ยู โรบอท) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัลที่ 1

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน"

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ ฟรี!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โควตา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง (โควตา)

Art&Design#6