โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8โพสต์เมื่อวันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2561
ไฟล์แนบ : 61-02-02 โครงการเครือข่ายภาคเหนือและ-art-design-8สมบูรณ์.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน

จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจกีฬา E-Sports สมัครแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"

ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.สมชาย ศรีพูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

จำหน่ายไข่ไก่-ไข่เป็ด อารมณ์ดี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

รศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Nakhonsawan Photo Art Workshop #1

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ รายชือผู้ลงสมัครรับการคัดเลือกประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันการทดสอบทักษะทางด้านประสาทสัมผัส

นักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้รับรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติการนิวเคลียร์ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2 โควต้า ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ห่มสไบนุ่งโจง ลอยกระทงราชภัฏ

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย

สาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) จำหน่ายลูกกบนา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ"

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"

โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ

โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"

อาจารย์และนักศึกษา ทีม IND.Dragon NSRU ROBOT คว้า 3 รางวัล การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot Games ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

เตียมลมอัจฉริยะ

แผ่นแปะกันยุงสมุนไพรประหยัดพลังงาน จากเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยและตู้อบรังษีแสงอาทิตย์ จากพลังงานแสงอาทิตย์

อ.จักราวุฒิ เตโช ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม

อาจารย์ภายในคณะไดัรับรางวัล

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกที่สิงคโปร์

ประชาสัมพันธ์จำหน่ายปลาสวยงาม ไรน้ำนางฟ้า

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนการศึกษา

กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ผศ.ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

รับสมัครนักศึกษา จำนวน 1,224 คน และอาจารย์ 40 คน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผู้มีรายได้น้อยในภูมิลำเนาของตนเอง (มีค่าตอบแทน)

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลความคิดสร้างสรรค์ แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย 2560

IND.DRAGON NSRU ROBOT Team ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 2

นายวีรภัทร์ วรวัฒน์ชยะกุล นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัล

โครงการสร้างแนวคิด ในการประกอบธุรกิจสำหรับนักศึกษา #เปลี่ยนวิจัยบนหิ้งมาขึ้นห้าง ครั้งที่ 2

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ รับรางวัลดีเด่น

อ.เพียงพิศ ชะโกทอง ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

ทีมงานวิศวกรรมพลังงาน ส่งมอบพร้อมถ่ายทอดวิธีการใช้งาน "รถพ่นปุ๋ยน้ำชีวภาพและยาปราบศัตรูพืชด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์"ให้กับชุมชน

นายวีระวุฒ นิพนธ์ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้เป็นผู้แทนระดับหน่วยงาน การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์

นายกาสัย แก้วสม คว้าเหรียญเงิน กีฬาคาราเต้โดชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กิโลกรัม

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ IND.ET NSRU ROBOT 2017

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม รับรางวัล "ครูดีเด่น" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

แจ้งนักเรียนที่รายงานเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบได้รับรางวัล

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่น

อ.โกเมน หมายมั่น ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ทีม IndDragon NSRU Robot (อินด์ดราก้อน เอนเอสอาร์ยู โรบอท) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

รศ.พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ ได้รับรางวัลที่ 1

เชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน"

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ ฟรี!

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โควตา 2560

รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง (โควตา)

Art&Design#6