โครงการที่ได้รับอนุมัติที่ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม ผู้ขออนุมัติ เอกสารแนบ
1 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
2 จัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปะและปฏิบัติการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปะและปฏิบัติการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชาการออกแบบ อ.สุจิตรา อยู่หนู
3 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ะลสาขาวิชา เตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสหากรรมและสิ่งแวดล้อม อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง, อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
5 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตและวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
6 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การสนับสนุนงานบริการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสาขาวิศวกรรมพลังงาน อ.จักราวุฒิ เตโช
7 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การสนับสนุนงานบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสร้างรายได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อ.ปิยลาภ มานะกิจ, อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
8 พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
9 การบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ผศ.วีระชาติ จริตงาม
10 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในงานออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดอุตลักษณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
11 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Machine Learning อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
12 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
13 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาเกษตรศาสตร์ อ.สุรภี ประชุมพล, ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ผศ.ธันวา ไวยบท
14 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
15 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องของท้องถิ่น ฝึกอบรม STEM เชิงปฏิบัติการ อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
16 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น สนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น อ.พรพรรณ จิอู๋
17 Ready to Work สาขาวิชาต่างๆ ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือกล สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.4ปี) อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
18 เสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความพร้อมของบัณฑิตในด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เครื่อง CNC ในระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรม ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน
19 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์รวัตกรรมสู่การเรียนการสอนในยุคการศึกษา 4.0 (Education 4.0) แบบ Creativity-Based Learning ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
20 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ทบทวนแผน และการประเมินแผนปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์, นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
21 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่น บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นสาขาวิศวกรรมพลังงาน อ.จักราวุฒิ เตโช
22 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง
23 เสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความพร้อมของบัณฑิตในด้านต่างๆ การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ อ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน
24 บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การจัดบริการวิชาการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 อ.ปิยลาภ มานะกิจ
25 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
26 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จัดระบบทวนสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพหลักสูตร สาขาวิศวกรรม ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
27 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร, ผศ.อำนาจ ประจง
28 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
29 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มุ่งสู่การเป็น SMART Faculty กิจกรรมอบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร (English Camp) นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
30 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
31 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคื การจัดอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
32 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชีพ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบ อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
33 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ค่าเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
34 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา, อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์
35 สร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจจากผลงานนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อ.รพีพัฒน์ มั่นพรม
36 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภายในคณะฯ ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
37 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น อบรมการจัดการความรู้ภายในองค์กรและการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
38 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มอค.7) ประจำปีการศึกษา 2560 นางอุทุมพร ธะในสวรรค์
39 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ค่าเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
40 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร , ผศ.อำนาจ ประจง
41 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
42 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับที่ 2 อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์ และ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
43 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับที่ 1 อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง, อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์
44 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร, อ.อำนาจ ประจง
45 การบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด, อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
46 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดอบรมบุคลิกภาพและการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
47 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
48 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
49 การสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3D อ.ปิยลาภ มานะกิจ
50 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด , อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
1 2 3 4 5 6 Next
1 2 3 4 5 6 Next