โครงการที่ได้รับอนุมัติที่ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม ผู้ขออนุมัติ เอกสารแนบ
1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะเทคโนโลยีฯ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปกติภายในคณะฯ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
2 ความร่วมมือฝึกยกระดับฝีมือ ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษในการทำงาน อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ปีกอินทรีย์เพื่อการค้า อ.ชนณภัส หัตถกรรม
4 พัฒนา ปรับปรุงและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์
5 บริการวิชาการเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น ออกค่ายอาสาและบริการวิชาการสัตว์สัมพันธ์ ผศ.ธันวา ไวยบท
6 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การอบรมพัฒนาทักษะการจัดการฟาร์มและอาหารสัตว์มืออาชีพ ผศ.ธันวา ไวยบท
7 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
8 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผศ.ธันวา ไวยบท
9 พัฒนาปรับปรุงและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
10 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
11 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ศึกษาดูงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
12 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
13 พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตคณะฯ ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ของสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม การฝึกและทดสอบทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถานประกอบการภายนอก ผศ.อำนาจ ประจง
14 จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดซื้อวัสดุและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการออกแบบ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
15 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
16 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
17 พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตคณะฯ ให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ เสริมทักษะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
18 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
19 พัฒนาปรับกรุงและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข
20 พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสหากรรม พัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสหากรรม ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
21 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา การปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
22 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก ผศ.จามรี เครือหงษ์
23 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อ.สุรภี ประชุมพล
24 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประเพณีสืบสานลอยกระทองเทคโนฯ ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
25 พัฒนาปรับปรุงและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาการออกแบบ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
26 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สาขาวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
27 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีนอกสถานที่ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
28 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการออกแบบ นายวัชรพงษ์ ตันติพงษ์
29 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้าอุตฯ 84 รายวิชา ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชุกร
30 พัมนา ปรับปรุงและบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร
31 ประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ของคณะ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
32 จัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดซื้อวัสดุสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
33 พัฒนาปรับปรุงและบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 เทคโนโลยี ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
34 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
35 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะฯ ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
36 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประกวดดาวเดือน ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
37 พัฒนา ปรับปรุงและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง
38 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วมใจเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร อ.ชนณภัส หัตถกรรม
39 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
40 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
41 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
42 บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุนบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
43 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
44 ส่งเสริมวิศวกรที่มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมวิศวกรที่มีคุณธรรมจริยธรรม อ.วัชระ ชัยสงคราม
45 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.พรพรรณ จิอู๋
46 ส่งเสริมและทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
47 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ การเตรียมพร้อมความรู้พื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสหากรรม อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
48 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ไหว้พระพิรุณ ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
49 พัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Star up) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อบรมเชิงปฎิบัติการการเพิ่มมูลค่า (แปรรูป) สินค้าเกษตร ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
50 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
1 2 3 4 5 6 7 Next
1 2 3 4 5 6 7 Next