โครงการที่ได้รับอนุมัติที่ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม ผู้ขออนุมัติ เอกสารแนบ
1 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น อบรมการจัดการความรู้ภายในองค์กรและการศึกษาดูงานบุคลากรสายสนับสนุน นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
2 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร (มอค.7) ประจำปีการศึกษา 2560 นางอุทุมพร ธะในสวรรค์
3 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ค่าเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
4 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร , ผศ.อำนาจ ประจง
5 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
6 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับที่ 2 อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์ และ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
7 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ระดับที่ 1 อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง, อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร์
8 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร, อ.อำนาจ ประจง
9 การบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด, อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
10 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดอบรมบุคลิกภาพและการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
11 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
12 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
13 การสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3D อ.ปิยลาภ มานะกิจ
14 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด , อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
15 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยของอาจารย์ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
16 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสนับสนุนสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
17 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
18 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรรค์ การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
19 เสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความพร้อมของบัณฑิตในด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรม PLC ในระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน
20 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
21 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จัดระบบและทวนสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ผศ.โกเมน หมายมั่น, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
22 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมเป้าหมายสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
23 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
24 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
25 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ผศ.จามรี เครือหงษ์
26 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียนสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
27 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จัดระบบและทวนสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
28 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน อ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
29 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และสหกิจศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา / การนำเสนอและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
30 การสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ผศ.วีระชาติ จริตงาม
31 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน อ.จักราวุฒิ เตโช
32 พัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (StartUp) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช การเพิ่มผลผลิต อ.นพดล ชุ่มอินทร์
33 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน การศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล, ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
34 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
35 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอบรมภาษาอังกฤษและสารสนเทศเพื่อการสอบผ่านประกันคุณภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
36 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา อ.อำนาจ ประจง, ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร, อ.สุริยา อดิเรก
37 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 งานกิจการนักศึกษา อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
38 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ อ.สุจิตรา อยู่หนู
39 สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 8 สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 8 ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
40 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ เสริมทักษะและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
41 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบงานพิมพ์ซิลสกรีน อ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
42 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดอบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา งานกิจการนักศึกษา อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
43 Ready to work สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม Ready to work สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร , อ.สุริยา อดิเรก
44 อบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ จัดอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
45 พัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช การลดต้นทุนการผลิต ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
46 Ready to work พัฒนาทักษะการประกอบสูตรอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม Ready to work พัฒนาทักษะการประกอบสูตรอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม ผศ.ธันวา ไวยบท
47 อบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ จัดอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
48 อบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ จัดอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
49 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
50 การฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ การฝึกและทดสอบทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อ.อำนาจ ประจง
1 2 3 4 5 Next
1 2 3 4 5 Next