โครงการที่ได้รับอนุมัติที่ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม ผู้ขออนุมัติ เอกสารแนบ
1 ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ประเพณีสานสัมพันธ์พี่น้องและกีฬาร่วมใจเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร อ.ชนณภัส หัตถกรรม
2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะ ผศ.สนธยา แพ่งศรีสาร
3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
4 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาภาคปกติ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
5 บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุนบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
6 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
7 ส่งเสริมวิศวกรที่มีคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมวิศวกรที่มีคุณธรรมจริยธรรม อ.วัชระ ชัยสงคราม
8 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.พรพรรณ จิอู๋
9 ส่งเสริมและทำบุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
10 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ การเตรียมพร้อมความรู้พื้นฐานทางด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสหากรรม อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
11 ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ไหว้พระพิรุณ ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
12 พัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Star up) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อบรมเชิงปฎิบัติการการเพิ่มมูลค่า (แปรรูป) สินค้าเกษตร ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
13 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
14 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น อ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน
15 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
16 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ขยะไร้ค่าเพื่อน้องสุนัขจรจัด จิตอาสาพี่น้องสัตวบาล อ.ชนณภัส หัตถกรรม
17 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การสนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
18 จัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปะและปฏิบัติการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม สาขาวิชาการออกแบบ จัดแสดงนิทรรศการด้านศิลปะและปฏิบัติการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมสาขาวิชาการออกแบบ อ.สุจิตรา อยู่หนู
19 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ะลสาขาวิชา เตรียมความพร้อมสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสหากรรมและสิ่งแวดล้อม อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง, อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
20 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแต่ละสาขาวิชา ทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช อ.นพดล ชุ่มอินทร์
21 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิตและวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
22 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การสนับสนุนงานบริการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสาขาวิศวกรรมพลังงาน อ.จักราวุฒิ เตโช
23 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การสนับสนุนงานบริการวิชาการที่มีส่วนร่วมภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสร้างรายได้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น อ.ปิยลาภ มานะกิจ, อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล
24 พัมนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
25 การบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการและวิสาหกิจชุมชน การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ผศ.วีระชาติ จริตงาม
26 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมในงานออกแบบอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดอุตลักษณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
27 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา Machine Learning อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
28 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
29 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สาขาเกษตรศาสตร์ อ.สุรภี ประชุมพล, ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, ผศ.ธันวา ไวยบท
30 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
31 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องของท้องถิ่น ฝึกอบรม STEM เชิงปฏิบัติการ อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
32 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น สนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น อ.พรพรรณ จิอู๋
33 Ready to Work สาขาวิชาต่างๆ ฝึกทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือกล สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ทล.บ.4ปี) อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา
34 เสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความพร้อมของบัณฑิตในด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้เครื่อง CNC ในระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรม ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน
35 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการประยุกต์รวัตกรรมสู่การเรียนการสอนในยุคการศึกษา 4.0 (Education 4.0) แบบ Creativity-Based Learning ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ, นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
36 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีสมรรถนะสูงขึ้น สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ทบทวนแผน และการประเมินแผนปฏิบัติการ สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์, นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
37 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่น บริการวิชาการเพื่อท้องถิ่นสาขาวิศวกรรมพลังงาน อ.จักราวุฒิ เตโช
38 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง
39 เสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความพร้อมของบัณฑิตในด้านต่างๆ การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบ อ.ดร.ยุวดี ทองอ่อน
40 บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น การจัดบริการวิชาการตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 อ.ปิยลาภ มานะกิจ
41 Ready to work สาขาวิชาต่างๆ Ready to work สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
42 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จัดระบบทวนสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพหลักสูตร สาขาวิศวกรรม ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
43 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร, ผศ.อำนาจ ประจง
44 การประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประชุม/สัมมนา ผศ.ดร.อิ่มเอิบ พันสด
45 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มุ่งสู่การเป็น SMART Faculty กิจกรรมอบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร (English Camp) นางสุประวีณ์ สิทธิอัครานนท์
46 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
47 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคื การจัดอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
48 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชีพ การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาการออกแบบ อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
49 ประกวดแข่งขันสู่ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์ ค่าเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
50 พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา, อ.ดร.ภริตา พิมพันธุ์
1 2 3 4 5 6 Next
1 2 3 4 5 6 Next