โครงการที่ได้รับอนุมัติที่ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม ผู้ขออนุมัติ เอกสารแนบ
1 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ด้านเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ อ.อนุสรณ์ สินสะอาด , อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์
2 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยของอาจารย์ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
3 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การสนับสนุนสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
4 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
5 การเพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรรค์ การสนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
6 เสริมสร้างความรู้เพื่อสร้างความพร้อมของบัณฑิตในด้านต่างๆ การพัฒนาทักษะประยุกต์ใช้โปรแกรม PLC ในระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ธีรพจน์ แนบเนียน
7 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์
8 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จัดระบบและทวนสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ผศ.โกเมน หมายมั่น, อ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง
9 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และสร้างเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมเป้าหมายสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
10 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
11 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ อ.ชัชชัย เขื่อนธรรม
12 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ ผศ.จามรี เครือหงษ์
13 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียนสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม อ.ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
14 พัฒนา ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จัดระบบและทวนสอบมาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
15 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน อ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
16 การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) และสหกิจศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา / การนำเสนอและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา อ.มาศสกุล ภักดีอาษา
17 การสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ผศ.วีระชาติ จริตงาม
18 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน อ.จักราวุฒิ เตโช
19 พัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (StartUp) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช การเพิ่มผลผลิต อ.นพดล ชุ่มอินทร์
20 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียน การศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล, ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ
21 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
22 เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การอบรมภาษาอังกฤษและสารสนเทศเพื่อการสอบผ่านประกันคุณภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล
23 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักศึกษา อ.อำนาจ ประจง, ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร, อ.สุริยา อดิเรก
24 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 งานกิจการนักศึกษา อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
25 ฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบ อ.สุจิตรา อยู่หนู
26 สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 8 สืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 8 ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
27 สร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพ เสริมทักษะและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.ดร.ณิชา กาวิละ
28 บริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบงานพิมพ์ซิลสกรีน อ.จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์
29 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดอบรมภาวะผู้นำและบุคลิกภาพแก่นักศึกษา งานกิจการนักศึกษา อ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
30 Ready to work สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม Ready to work สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร , อ.สุริยา อดิเรก
31 อบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ จัดอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
32 พัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช การลดต้นทุนการผลิต ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
33 Ready to work พัฒนาทักษะการประกอบสูตรอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม Ready to work พัฒนาทักษะการประกอบสูตรอาหารสัตว์และการจัดการฟาร์ม ผศ.ธันวา ไวยบท
34 อบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ จัดอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
35 อบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ จัดอบรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มืออาชีพ ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
36 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อ.ชื่นจิต พงษ์พูล
37 การฝึกทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชาชีพ การฝึกและทดสอบทักษะวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม อ.อำนาจ ประจง
38 ประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ประชาสัมพันธ์กลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ของคณะ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม
39 พัฒนา ปรับปรุงและบริหารหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี การบริหารหลักสูตรและการประกันคุณาภาพการศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร
40 Ready to work Ready to work เกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) อ.สุรภี ประชุมพล
41 การบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น การสนับสนุนงานบริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร
42 พัฒนาระบบการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอก ผศ.จามรี เครือหงษ์
43 พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
44 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน นิเทศสหกิจศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ อ.ชนณภัส หัตถกรรม
45 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
46 ผลิตสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
47 การพัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (star up) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช การเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยมาตรฐานสินค้าเกษตร อ.สุกัญญา สุจริยา
48 การพัฒนาสร้างผู้ประกอบการใหม่ (star up) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช การวิเคราะห์ตลาดสินค้าเกษตร อ.สุกัญญา สุจริยา
49 SMART Facolty จัดซื้อระบบ Solution "IOT Times Study" สำหรับบันทึการเข้าเรียน อ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์, ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
50 พัฒนาบัณฑิตและบุคลากรให้มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มุ่งสู่การเป็น SMART Faculty จัดการเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Discoveries Online ผศ.เบญจพร รอดอาวุธ
1 2 3 4 5 Next
1 2 3 4 5 Next