กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง การนำ PBL มาใช้ในวิชาการผลิตไบโอแก๊ส

โดย : อ.ปฐมพงค์ จิโน

โหลดเอกสาร


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง การนำ PBL มาใช้ในวิชาเขียนแบบและวิชาเทคโนโลยีอบแห้ง

โดย : อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล

โหลดเอกสาร


การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

โดย : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

โหลดเอกสาร


การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

โดย : อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม

โหลดเอกสาร


บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) และแหล่งข้อมูลทางการศึกษา

โดย : อาจารย์พุทธพร ไสว

เข้าสู่บทเรียน

โหลดเอกสาร


การพัฒนาสื่อการสอนโดย iBook author เรื่อง HYDROPONIC TECHNOLOGY

โดย : อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์

โหลดเอกสาร


บูรณาการงานวิจัยสู่การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้

โดย : ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล

โหลดเอกสาร


ภาพกิจกรรม


ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
20 กันยายน 2560

เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย"
7 มีนาคม 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย
14 กันยายน 2559

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
13 มกราคม 2559 ห้องประชุม 1112