สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6282402 : เคมีวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย อ.มาศสกุล ภักดีอาษา

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.มาศสกุล ภักดีอาษา


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6272521 : วิศวกรรมความปลอดภัย โดย ดร.สว่าง แป้นจันทร์


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 5233705 : เทคโนโลยีการปลูกพืชไม่ใช้ดิน โดย อ.นพดล ชุ่มอินทร์

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.นพดล ชุ่มอินทร์


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 5272201 : หลักจุลชีววิทยาทางอาหารและผลิตภัณฑ์ โดย อ.ชื่นจิต พงษ์พูล

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.ชื่นจิต พงษ์พูล


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6273413 : การออกแบบเครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยว โดย ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ผลิตภัณฑ์นม ประกอบการเรียนรายวิชา 5274402 : เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ โดย อ.พรพรรณ จิอู๋

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.พรพรรณ จิอู๋


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6182401 : การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 โดย ผศ.ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ ผศ.ดร.เทิอดันธุ์ ชูกร


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6263432 : การวัดและเครื่องมือวัดพลังงาน โดย อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6273731 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม โดย อ.ปิยลาภ มานะกิจ

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ อ.ปิยลาภ มานะกิจ


สื่อการเรียนการสอน ประกอบการเรียนรายวิชา 6264458 : การจัดการพลังงานในโรงงาน โดย ผศ.ปฐมพงค์ จิโน

กดติดตามผลงานอื่นๆ ของ ผศ.ปฐมพงค์ จิโน


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง การนำ PBL มาใช้ในวิชาการผลิตไบโอแก๊ส

โดย : อ.ปฐมพงค์ จิโน

โหลดเอกสาร


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง การนำ PBL มาใช้ในวิชาเขียนแบบและวิชาเทคโนโลยีอบแห้ง

โดย : อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล

โหลดเอกสาร

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

โดย : ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี

โหลดเอกสาร

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย

โดย : อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม

โหลดเอกสาร

บูรณาการงานวิจัยสู่การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้

โดย : ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล

โหลดเอกสาร

การพัฒนาสื่อการสอนโดย iBook author เรื่อง HYDROPONIC TECHNOLOGY

โดย : อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์

โหลดเอกสาร

บทเรียนออนไลน์ (e-Learning) และแหล่งข้อมูลทางการศึกษา

โดย : อาจารย์พุทธพร ไสว

เข้าสู่บทเรียน

โหลดเอกสาร

ภาพกิจกรรม


ประชุมคณาจารย์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนรู้แบบใฝ่รู้
20 กันยายน 2560

เสวนาเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนและการวิจัย"
7 มีนาคม 2560

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอกระบวนการหรือผลงานด้านการจัดการเรียนการสนอและการวิจัย
14 กันยายน 2559

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
13 มกราคม 2559 ห้องประชุม 1112