มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบ
 

Image 01


นายวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ


Wattanachot Tungateja

เกิด : 18 กันยายน 2503

การศึกษา
2534 : Certificated in Computer Graphic, University of California Los Angeles
(UCLA) USA
2528 : กศ.บ. ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี
2526 : ปวส. ศิลปภาพพิมพ์ วิทยาลัย เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 


ประสบการณ์ทำงาน
2540-ปัจจุบัน : Managing Director, Quartor Graphics Corp.,Ltd. กรุงเทพฯ
2538-2540 : Creative Director, Quartor Graphics Corp.,Ltd. กรุงเทพฯ
2537-2538 : Creative Director, Aspac 21 (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพฯ
2536-2537 : Senier Art Director, KL&P (ASIA) Co., Ltd. กรุงเทพฯ
 

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ

Image 01

ผศ.ดร. ธวัช พะยิ้ม
Tawat payim


 

 


สาขาวิชาการออกแบบ

l PRODUCT DESIGN l
l COM-GRAPHIC DESIGN l
คณาจารย์ประจำ สาขาวิชาการออกแบบ

Image 01
Image 01ดร.ยุวดี ทองอ่อน
Image 01
Image 01ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม

 

Image 01ผศ.ดร.เพียงพิศ ชะโกทอง
Image 01อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น
Image 01อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
Image 01ดร.สุจิตรา อยู่หนู

 

Image 01ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์
Image 01อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด
Image 01อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNPROGRAM

 


อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการออกแบบ

Image 01นายวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNPROGRAM