ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
VDO แนะนำสาขาวิชา ดูทั้งหมด
วารสารวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ : 7 ต.ค.64

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564 ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) : 27 ก.ย.64

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" : 23 ก.ย.64

ประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 : 10 ก.ย.64