ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
VDO แนะนำสาขาวิชา ดูทั้งหมด
วารสารวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร : 22 ก.ค.64

กิจกรรมจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ม.16 บ้านไร่ใหญ่ : 20 ก.ค.2564

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : 14 ก.ค.2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2564 : 7 ก.ค.64