...

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจกีฬา E-Sports สมัครแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจกีฬา E-Sports สมัครแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"
ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
รศ.สมชาย ศรีพูล ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ผศ.ดร.กันยาพร กุณฑลเสพย์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
21 ส.ค.2562

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
8 ส.ค.2562

การประกวด ดาว-เดือน Find the stars of Techno 2019
31 ก.ค.2562

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ