ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
VDO แนะนำสาขาวิชา ดูทั้งหมด
วารสารวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน ทบทวนแผนและการประเมินแผนปฏิบัติการ : 8-9 มิ.ย.2565

คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนครสวรรค์ ลงพื้นที่จัดอบรม โครงการส่งเสริมระบบเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2565 : 7 มิ.ย.2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) : 7 มิ.ย.2565

ลงพื้นที่ชุมชนสร้างแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาด กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มาตรฐานสหภาพยุโรป (EU) อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี และกลุ่มปลูกกาแฟอาราบิก้า แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : 6 มิ.ย.2565