...

โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

อบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร"
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ ด้านการออกแบบ
โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"
อาจารย์และนักศึกษา ทีม IND.Dragon NSRU ROBOT คว้า 3 รางวัล การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ CRU Robot Games ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ


ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา "หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"
21-23 ก.พ.2561

สาขาวิชาการออกแบบ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง "สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากสมุนไพร และเครื่องทอลายอย่างง่าย"
1-7 กุมภาพันธ์ 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อ VDO Clip"
25-26, 31 มกราคม 2561