...

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ"

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"
โครงการนำเสนอผลงานด้านการออกแบบ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 2 และ Art and Design 8

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ


ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมสหกิจศึกษา "หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ"
21-23 ก.พ.2561

สาขาวิชาการออกแบบ ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เรื่อง "สิ่งทอสร้างสรรค์ด้วยสีย้อมธรรมชาติจากสมุนไพร และเครื่องทอลายอย่างง่าย"
1-7 กุมภาพันธ์ 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อ VDO Clip"
25-26, 31 มกราคม 2561