...

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กยศ. ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน
จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจกีฬา E-Sports สมัครแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการอบรมระยะสั้น "การสร้างสรรค์งานหัวโขน รุ่นที่ 2"
ผศ.นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
21 ส.ค.2562

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
8 ส.ค.2562

การประกวด ดาว-เดือน Find the stars of Techno 2019
31 ก.ค.2562

ปฏิทินกิจกรรม / ตารางการใช้ห้องประชุม ภายในคณะ