ข่าวสารกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
VDO แนะนำสาขาวิชา ดูทั้งหมด
วารสารวิจัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ภาพกิจกรรม ทั้งหมด


กิจกรรมแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "การกำจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน GAP วิธีการผลิต วิธีใช้สารชีวภัณฑ์" : 13 ก.ค.2563

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 : 11-12 ก.ค.2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 : 3 ก.ค.2563

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้รับการตรวจติดตามและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 : 3 ก.ค.2563