นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดี กับ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดถ่ายภาพ
นายติณณภพ บำรุงศรี
นายธนกฤต สุดจิตร

รางวัลชนะเลิศ การใช้โปรแกรมการออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
น.ส.วราภรณ์ น้อยศักดิ์
น.ส.ดุษฎี พันธศรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะ SKETCH DESIGN
น.ส.ปวีณา แย้มกันชู
น.ส.ณัฐวดี พรมสี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 การนำเสนอผลงานออกแบบทางวิชาการ
น.ส.อุรชา แก้วไพฑูรย์
น.ส.พลอยนภัส ห่วงสุรรณ

วันที่ 24-26 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบของนักศึกษา
โครงการประชุมเครือข่ายและการแข่งขันทักษะด้านการออกแบบ
กลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6

โพสต์เมื่อวันที่ : 29 มกราคม 2567
ไฟล์แนบ : โพส 7_0.jpg โพส 8_0.jpg โพส10_0.jpg โพส9_0.jpg
ทั้งหมด