นักวิจัย ผู้ได้รับสนับสนุนงบประมาณภายใต้ โครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilazation : RU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

นักวิจัย ผู้ได้รับสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (Research Utilization: RU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ได้แก่

รองศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์ และคณะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิต ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากัด จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา มณีอุด
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (ค.อ.บ.)
โครงการ การต่อยอดการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จากกะลามะพร้าว สำหรับเศรษฐกิจผู้สูงวัย

โพสต์เมื่อวันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567
ไฟล์แนบ :
ทั้งหมด